PRAKTYKI w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Studenci i Absolwenci Szkół Wyższych
oraz
Słuchacze Szkół Policealnych i Pomaturalnych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to szansa na to by zdobyć ciekawe doświadczenie. Liczymy na Waszą wiedzę, zdolności analityczne, kreatywność, skuteczność i zaangażowanie. W zamian oferujemy pracę w gronie świetnie wykwalifikowanych specjalistów i dostęp do zasobów wiedzy PARP. Dzięki temu zbudujecie wyjątkowe doświadczenie zawodowe w wybranym Departamencie lub Biurze:

Departament Koordynacji Wdrażania Programów
Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw
Departament Promocji Gospodarczej
Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach
Departament Usług Proinnowacyjnych
Departament Rozwoju Startapów
Departament Usług Rozwojowych
Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
Departament Projektów Infrastrukturalnych
Departament Analiz i Strategii
Departament Komunikacji i Marketingu
Departament Finansowo-Księgowy
Departament Kontroli
Biuro Prezesa
Biuro Zarządzania Kadrami
Biuro Administracji
Biuro Prawne
Biuro Zamówień Publicznych
Biuro Informatyki
Biura Zarządzania Jakością
Biuro Audytu Wewnętrznego

Od kandydatów oczekujemy:

* zainteresowania tematyką rozwoju przedsiębiorczości w Polsce,
* dobrej obsługi komputera,
* umiejętności pracy w zespole,
* mile widziana znajomość języka angielskiego.

Aplikacja na praktyki powinna zawierać:

* CV,
* list motywacyjny,
* propozycję terminu i wymiaru odbywania praktyk,
* wskazanie propozycji zespołów, w których praktyka miałaby się odbywać.

Na praktyki przyjmowane są osoby posiadające ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmujące okres trwania praktyk.

Długość i zakres praktyk ustalane są w indywidualnym programie praktyki. Praktyka może być odbywana w ciągu całego roku kalendarzowego.
Przyjęcie na praktykę odbywa się na podstawie skierowania z Uczelni, porozumienia - umowy zawartej z Uczelnią i PARP lub własnego wniosku o możliwość odbycia praktyki bezpłatnej.

W przypadku praktyk zawodowych słuchaczy szkół policealnych zgłoszenie składa szkoła słuchacza.

Praktyki zawodowe słuchaczy szkół policealnych odbywają się na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244, poz. 1626 ze zm.).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia, nie zabezpiecza i nie pokrywa kosztów zakwaterowania w czasie trwania praktyki. Praktyki są nieodpłatne.

Osoby zainteresowane praktykami w Agencji i/lub uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 432 70 48 lub mailowo pod adresem: praktyki.parp@parp.gov.pl

Wnioski o praktykę należy przesłać na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
bądź pocztą elektroniczną: praktyki.parp@parp.gov.pl, zaznaczając w temacie: "PRAKTYKI"

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.


Opublikowano: 10.11.2006 10:47      Utworzono: 10.11.2006 10:47      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Maciej Rogulski     Autor dokumentu: Aneta Zielińska-Sroka