parp

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja spotkań w ramach projektu Rada Programowa ds. kompetencji”, znak sprawy: p/228/DRK/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 9 października 2018 r. o godz. 11:00

 

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 października 2018 r. o godz. 11:30


Opublikowano: 27.09.2018 08:13      Utworzono: 27.09.2018 08:13      Poprawiono: 09.10.2018 10:03     
Modyfikujący: Magdalena Kossak-Tabor     Udostępniający: Beata Próchniak     Autor dokumentu: