Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na opracowaniu/przygotowaniu zmian legislacyjnych (w tym projektów aktów prawnych) w oparciu o otrzymaną rekomendację.

 

PARP planuje realizację projektu pt. „Rada Programowa” w ramach którego przewiduje się realizację działań ukierunkowanych na poprawę jakości kapitału ludzkiego w wybranych branżach, strategicznych dla rozwoju polskiej gospodarki.

Na mocy ustawy o PARP, do zadań Rady Programowej należeć będzie:

  1. współpraca z przedsiębiorcami, uczelniami i podmiotami, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie diagnozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy;
  2. formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców;
  3. upowszechnianie wyników monitorowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy;
  4. koordynacja i monitorowanie realizacji zadań rad sektorowych.

Przedmiot planowanego zamówienia - usługa ekspercka polegająca na opracowaniu/przygotowaniu zmian legislacyjnych (w tym projektów aktów prawnych) w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy, w tym zmian mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach), wpisuje się w zakres zadań przewidzianych dla Rady Programowej. Docelowo przedmiotowa usługa będzie świadczona dla 15 sektorów/branż w których funkcjonowały będą Rady Sektorowe, aktualnie realizowane są projekty wspierające 7 branż (utworzono Rady Sektorowe dla 7 branż):

  • Sektor Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej
  • Sektor Budownictwa
  • Sektor Finansowy
  • Sektor Turystyki
  • Sektor Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów
  • Sektor IT

Eksperci wybrani do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia powinni posiadać wykształcenie prawnicze i min. 10-letnie praktyczne doświadczenie w tematyce, której dotyczy zakres prac (oprócz doświadczenia w opracowywaniu aktów prawnych, pożądana jest również znajomość danej branży/sektora i jej potrzeb kompetencyjnych).

Czas realizacji zamówienia: rok 2018, 2019, 2020 (przygotowanie ok. 15 zmian/projektów aktów prawnych)

W związku z powyższymi założeniami i wymaganiami co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, uprzejmie proszę o podanie szacunkowej ceny za godzinę pracy przy przygotowaniu/opracowaniu danej zmiany legislacyjnej/projektu aktu oraz średnią czasochłonność opracowania (można podawać przedziały czasochłonności, np. od 5 h do 8 h oraz w przeliczeniu na liczbę stron aktu/opracowania).

Ofertę kosztową za 1h pracy proszę podać w cenie netto oraz brutto za 1h.

Proszę o przesłanie oferty cenowej do 18 września br. do godz. 15:00 na adres mailowy magdalena_jarzynska@parp.gov.pl


Opublikowano: 13.09.2017 14:22      Utworzono: 13.09.2017 14:22      Poprawiono: 13.09.2017 14:22     
Modyfikujący:      Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: