Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie metodologii badania – monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz wskaźnika dojrzałości innowacyjnej polskich przedsiębiorstw wraz z narzędziami badawczymi". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, jak również formularz oferty oraz istotne postanowienia umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Termin złożenia oferty: 22 lutego 2017 r. do godz. 12:00 w wersji papierowej lub elektronicznie na adres: jacek_lapinski@parp.gov.pl 

Zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro)
Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego

Najkorzystniejszą spośród czterech ofert złożyło konsorcjum EGO-Evaluation fo Government Organisations s.c oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, działające przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej z ceną brutto 96 tys. zł. Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.


Opublikowano: 09.02.2017 10:27      Utworzono: 09.02.2017 10:27      Poprawiono: 25.10.2017 12:48     
Modyfikujący: Karolina Starzyk     Udostępniający: Karolina Starzyk     Autor dokumentu: