Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach procedury rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegającego na opracowaniu ekspertyz, analiz, rekomendacji zmian legislacyjnych, dobrych praktyk z zakresu współpracy biznesu z edukacją oraz potrzeb kompetencyjnych pracodawców w wybranych sektorach.

 

PARP planuje realizację projektu pt. „Rada Programowa” w ramach którego przewiduje się realizację działań ukierunkowanych na poprawę jakości kapitału ludzkiego w wybranych branżach, strategicznych dla rozwoju polskiej gospodarki.

Na mocy ustawy o PARP, do zadań Rady Programowej należeć będzie:

  1. współpraca z przedsiębiorcami, uczelniami i podmiotami, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie diagnozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy;
  2. formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców;
  3. upowszechnianie wyników monitorowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy;
  4. koordynacja i monitorowanie realizacji zadań rad sektorowych.

Usługa ekspercka polegająca na opracowaniu ekspertyz, analiz, rekomendacji zmian legislacyjnych, dobrych praktyk z zakresu współpracy biznesu z edukacją oraz potrzeb kompetencyjnych pracodawców w wybranych sektorach (przedmiot planowanego zamówienia) wpisuje się w zakres zadań przewidzianych dla Rady Programowej. Docelowo przedmiotowa usługa będzie świadczona dla 15 sektorów/branż w których funkcjonowały będą Rady Sektorowe, aktualnie realizowane są projekty wspierające 7 branż (utworzono Rady Sektorowe dla 7 branż):

  • Sektor Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej
  • Sektor Budownictwa
  • Sektor Finansowy
  • Sektor Turystyki
  • Sektor Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów
  • Sektor IT

Eksperci wybrani do realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia powinni posiadać min. 10-letnie praktyczne doświadczeniu w tematyce, której dotyczy zakres prac (w szczególności chodzi o znajomość danej branży/sektora oraz doświadczenie w opracowywaniu rekomendacji, analiz, ekspertyz, doświadczenie w przygotowywaniu/wdrażaniu programów edukacyjnych tworzonych przez placówki edukacyjne we współpracy z przedsiębiorcami, doświadczenie w analizie/diagnozie potrzeb kompetencyjnych przedsiębiorców, udokumentowana znajomość potrzeb kompetencyjnych przedsiębiorców, itp.). Opracowany materiał powinien mieć ok. 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

Czas realizacji zamówienia: rok 2018, 2019, 2020 (przewiduje się realizację ok. 37 opracowań).

W związku z powyższymi założeniami i wymaganiami co do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, uprzejmie proszę o podanie szacunkowej ceny za godzinę pracy przy przygotowaniu danego opracowania oraz średnią czasochłonność danego opracowania (można podawać przedziały czasochłonności, np. od 4 h do 8 h).

Ofertę kosztową za 1h pracy proszę podać w cenie netto oraz brutto za 1h, cena może być uśredniona dla wszystkich wymienionych typów opracowań lub doszczegółowiona - przypisana do każdego typu opracowania osobno.

Proszę o przesłanie oferty cenowej do 18 września br. do godz. 15:00 na adres mailowy magdalena_jarzynska@parp.gov.pl

 

 


Opublikowano: 13.09.2017 14:16      Utworzono: 13.09.2017 14:16      Poprawiono: 13.09.2017 14:18     
Modyfikujący: Paweł Skowera     Udostępniający: Paweł Skowera     Autor dokumentu: