Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór ekspertów do oceny merytorycznej wniosków Beneficjentów II rundy projektu Polski Most Krzemowy finansowanego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zakres zadań:

Ocena wniosków firm z branż wysokich technologii o udział w II i III etapie projektu, obejmująca ocenę potencjału innowacyjnego (technologicznego) oraz ekonomicznego przedsiębiorstwa w kontekście warunków prowadzenia działalności na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Ocena wniosków odbywać się będzie on-line.

Termin realizacji: ocena wniosków do II etapu projektu – marzec 2015 r.; ocena wniosków do III etapu projektu – maj/czerwiec 2015 r.

Wymagania podstawowe:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Biegła znajomość języka angielskiego,
 3. Korzystanie z pełni z praw publicznych,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych,
 5. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,
 6. Udokumentowana wiedza i minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w jednej lub kliku z następujących dziedzin: zarządzanie MŚP prowadzącymi działalność w branżach wysokich technologii, internacjonalizacja MŚP, ocena potencjału MŚP działających w branżach wysokich technologii.

Spełnianie wymogów podstawowych powinno zostać potwierdzone oświadczeniem oraz życiorysem dokumentującym spełnienie warunków określonych w punkcie 6.

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie w branżach specyficznych dla firm uczestniczących w projekcie,
 2. Znajomość rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki w zakresie branż wysokich technologii (doświadczenie na innych rynkach traktowane będzie jako dodatkowy atut)
 3. Formalna współpraca z instytucją akceleracyjną lub inkubacyjną, potwierdzająca znajomość realiów biznesowych oraz wiarygodność ekspertów (istotne znaczenie tego kryterium w przypadku firm technologicznych, które nie rozpoczęły procesu ochrony praw własności intelektualnej),
 4. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw.

Wymagane dokumenty:  

 1.  Życiorys;
 2. Oświadczenia kandydata dotyczące p. 3-5 Wymagań podstawowych;
 3. Oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie współpracy do realizacji procesu rekrutacji ekspertów prowadzonego w ramach projektu Polski Most Krzemowy przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”

Oferty oznaczone dopiskiem „Ekspert – Polski Most Krzemowy” należy przesyłać do dnia 20.02.2015 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Promocji Gospodarczej

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

lub e-mail: pmk@parp.gov.pl

Wybór ekspertów do oceny wniosków zostanie dokonany spośród zgłoszonych kandydatur.

Umowy z ekspertami oceniającymi wnioski zostaną zawarte przez podmiot będący podwykonawcą PARP. 

Regulamin przeprowadzania naboru  wniosków w ramach projektu Polski Most Krzemowy jest dostępny na stronie internetowej mostkrzemowy.parp.gov.pl  w zakładce Dokumenty.

Oświadczenie pobierz plik


Opublikowano: 02.02.2015 13:56      Utworzono: 02.02.2015 13:56      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Grażyna Czerwińska     Autor dokumentu: Grażyna Czerwińska