Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Młodszego Specjalisty
w Departamencie Usług Rozwojowych
w wymiarze 1 etatu (zatrudnienie do 31.05.2018 r.)
nr ref.: MS/DRU/07/17

I. Główne obowiązki:

1. Samodzielne wykonywanie działań związanych z weryfikacją wstępną wniosków o wpis do Bazy Usług przez Departament:
a) sprawdzanie informacji i oświadczeń złożonych w Bazie przez Podmiot świadczący usługi rozwojowe i ubiegający się o wpis do BUR (Podmiot),
b) weryfikacja przesłanych dodatkowych dokumentów celem dokonania wpisu Podmiotu do Bazy,
c) przesyłanie Podmiotowi formularza do uzupełnienia w przypadku stwierdzenia uchybień,
d) informowanie drogą elektroniczną o pozytywnym wyniku weryfikacji wstępnej i uzyskaniu wpisu do Bazy,
e) informowanie drogą elektroniczną o odmowie wpisu do Bazy,
f) przygotowywanie dokumentów związanych z obsługą weryfikacji wniosków o wpis do Bazy,
g) obsługa biurowa w ramach bieżącej korespondencji z Podmiotami świadczącymi usługi rozwojowe (kopiowanie dokumentacji, wysyłka faksów i listów, obsługa baz danych związanych z realizowanymi w Departamencie programami).

2. Uczestniczenie w procesie testowania kolejnych wersji systemu teleinformatycznego  Bazy  w zakresie zleconym przez przełożonych;
3. Samodzielne wykonywanie działań związanych z weryfikacją Kart Usług zamieszczonych przez Podmioty w Bazie  Usług Rozwojowych:
a) sprawdzanie informacji zawartych w Karcie Usługi w odniesieniu do tematyki usługi,
b) przesłanie Podmiotowi drogą elektroniczną ewentualnych uwag/ uchybień zawartych w Karcie Usług,
c) zweryfikowanie  próby poprawionych Kart Usług,
4. prowadzenie procesu postępowań wyjaśniających pod nadzorem przełożonego;
5. wykonywanie innych zadań w związku z zajmowanym stanowiskiem, w ramach realizacji zadań Agencji, zgodnie z poleceniem przełożonego;
6. wsparcie innych pracowników Departamentu w realizacji zadań o znaczeniu horyzontalnym na rzecz Departamentu;
7. udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań.


II. Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie wyższe;
2. Minimum 2 lata  doświadczenia zawodowego;
3. Bardzo dobry poziom obsługi MS Office, w tym MS EXCEL (poziom średniozaawansowany);
4. Umiejętność współpracy;
5. Umiejętność dobrej organizacji pracy i planowania;
6. Gotowość do podróży służbowych;

Znajomość powyższych zagadnień weryfikowana będzie w procesie rekrutacji na podstawie rozmowy rekrutacyjnej.

III. Wymagania pożądane:

1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
2. Minimum 15 miesięcy doświadczenia w przedsięwzięciach dotyczących edukacji/doskonalenia kadr;
3. Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
4. Praktyczna znajomość MS Excel poziom zaawansowany (samodzielne generowanie wybranych grup danych, projektowanie ich formatu);
5. Prawo jazdy kat. B (czynna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych).
 
IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: MS/DRU/07/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 26 lipca 2017 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
LUB e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną. Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


Opublikowano: 12.07.2017 14:25      Utworzono: 12.07.2017 14:25      Poprawiono: 12.07.2017 14:25     
Modyfikujący:      Udostępniający: Anita Klimek-Jezierska     Autor dokumentu: