Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Młodszy Specjalista
w Departamencie Usług Proinnowacyjnych,
Sekcji Kontraktowania i Samodzielnego Stanowiska ds Administracyjnych
w wymiarze 1 etatu (umowa o pracę na zastępstwo)
nr ref.: MS/DPU/04/17

I. Główne obowiązki:
Realizacja zadań określonych dla Sekcji Kontraktowania I/II w DPU, w szczególności:
1.Udział w ocenie pracy ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków o dofinansowanie lub rozpatrywania środków odwoławczych oraz udział we współpracy z ekspertami;
2.Udział w procesie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie:
a) weryfikacja formalna wniosków,
b) ocena wniosków o dofinansowanie,w tym w ramach KOP,
c) udział w pracach KOP w roli sekretarza lub zastępy sekretarza,
d) weryfikacja danych i dokumentów dostarczanych przez wnioskodawców,
e) bieżące wprowadzanie danych dot. prowadzonej oceny do LSI,
f) przygotowanie i prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami.
3.Udział w przygotowaniu list ocenionych projektów wraz z rekomendacją udzielenia bądź odmowy udzielenia dofinansowania ze środków POIR;
4.Udział w realizacji innych zadań DPU,w zakresie wykonywanych zadań;
5.Udział w przygotowaniu (m.in. we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi PARP)i przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych w zakresie kontraktowanych i wdrażania działań DPU;
6.Udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań;
7.Prowadzenie archiwizacji dokumentów;
Realizacja zadań w ramach Samodzielnego Stanowiska ds. Administracyjnych, w szczególności:
1.Prowadzenie obsługi administracyjnej DPU,w tym przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji kierowanej do DPU;
2.Kierowanie korespondencji do wnioskodawców/beneficjentów i innych podmiotów;
3.Prowadzenie ewidencji kadrowej w zakresie urlopów i nieobecności;
4.Organizacja i obsługa spotkań;
5.Prowadzenie archiwum dokumentów DPU;
6.Ewidencjonowanie obiegu dokumentów w DPU, w tym dokumentów dotyczących realizowanych projektów, przekazanych do archiwum poza PARP;
7.Publikacja informacji nt. zadań DPU na stronach BIP PARP oraz stronie DPU w Intranecie PARP;
8.Udział w opiniowaniu w wyznaczonych terminach wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji POIR i ich zmian;
9.Udział w przygotowaniu umów i/lub aneksów z beneficjentami;
10.Udział w przygotowaniu (we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP) oraz zapewnieniu właściwego funkcjonowania od strony merytorycznej narzędzi informatycznych wspomagających kontraktowanie i wdrażanie;
11.Udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów;
12.Bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych i systemów informatycznych danymi w zakresie realizowanych zadań, w tym wprowadzanie danych do systemu SL.
 
II. Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe;
2. 2-letnie doświadczenie zawodowe;
3. Doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania/kontraktowania programów/projektów;
4. Znajomość zasad realizacji/kontraktowania/rozliczania projektów finansowanych ze środków UE i krajowych;
5. Bardzo dobry poziom obsługi MS Office i MS EXCELL (poziom średniozaawansowany);
6. Umiejętność współpracy;
7. Umiejętność dobrej organizacji pracy i planowania;
8. Gotowość do podróży służbowych;
Znajomość powyższych zagadnień weryfikowana będzie w procesie rekrutacji na podstawie rozmowy rekrutacyjnej.
 
III. Wymagania pożądane:
1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
2. Minimum 2 lata doświadczenia w pracy związanej z przygotowywaniem lub wdrażaniem programów / projektów;
3. Doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego;
4. Wiedzaw zakresie sposobów i warunków świadczenia usług proinnowacyjnych;
5. Znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu,zasad rachunkowości i pomocy publicznej.
6. Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,  
7. Praktyczna znajomość MS Excel poziom zaawansowany (samodzielne generowanie wybranych grup danych, projektowanie ich formatu).  
8. Prawo jazdy kat. B (czynna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych).
 
IV. Wymagane dokumenty:
1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: MS/DPU/05/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922).”
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.

Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 2 czerwca 2017 r. na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa faks:  22 432 86 20 LUB e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

 

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


Opublikowano: 19.05.2017 13:24      Utworzono: 19.05.2017 13:24      Poprawiono: 19.05.2017 13:30     
Modyfikujący: Anita Klimek-Jezierska     Udostępniający: Anita Klimek-Jezierska     Autor dokumentu: