Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko
Młodszy Specjalista w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: MS/DIP/03/17
 

I. Główne obowiązki:

Wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, w zakresie funduszy strukturalnych, w tym w szczególności:

 1. Analiza merytoryczna zagadnień związanych z realizowanymi zadaniami.
 2. Wdrażanie, rozliczanie i monitorowanie projektów zgodnie z zasadami realizowanego programu i procedurą obsługi działań.
 3. Weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej pod kątem zgodności z zawartymi umowami.
  o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami i procedurami, w tym: sporządzanie rekomendacji płatności oraz innych dokumentów niezbędnych do dokonania płatności.
 4. Weryfikacja poprawności działań kontrolnych przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne.
 5. Weryfikacja wniosków o wprowadzenie zmian do umów zawartych pomiędzy PARP.
  i beneficjentami oraz rekomendowanie/sporządzanie aneksów do umów o dofinansowanie projektu.
 6. Obsługa baz danych i innych narzędzi informatycznych w zakresie wdrażanych programów.
 7. Opracowywanie analiz i projektów sprawozdań dotyczących zadań Sekcji/Departamentu.
 8. Korespondencja z beneficjentami.
 9. Utrzymywanie kontaktów i współpraca z jednostkami współpracującymi z PARP.

II. Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie.
 2. Min. 0,5 roku w pracy związanej z wdrażaniem /kontrolą projektów finansowanych z funduszy unijnych lub na równorzędnym stanowisku w jednostce sektora publicznego/jednostce wspierającej rozwój przedsiębiorczości.
 3. Wiedza w zakresie wdrażania programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych.
 4. Wiedza w zakresie zagadnień finansowych związanych z rozliczaniem/ kontrolą projektów dofinansowanych z funduszy unijnych.
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi narzędzi biurowych MS Office.
 6. Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych.

III. Wymagania pożądane:

 1.  Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, prawnym, administracyjnym.
 2.  Doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych.
 3.  Doświadczenie w zakresie wdrażania programów pomocowych.
 4.  Znajomość podstawowych zagadnień w zakresie prawa gospodarczego, finansów publicznych
 5.  Znajomość uregulowań prawnych w zakresie finansów i rachunkowości; prawa zamówień publicznych.
 6.  Umiejętność współpracy z jednostkami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.
 7.  Umiejętność pracy pod presją czasu.
 8.  Nastawienie na klienta zewnętrznego.
 9.  Dyspozycyjność.

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: MS/DIP/03/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922).
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.
 
Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia  2 kwietnia 2017 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa lub faks:  22 432 86 20 lub e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

V. Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.  Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną. Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.

Opublikowano: 17.03.2017 15:17      Utworzono: 17.03.2017 14:16      Poprawiono: 14.04.2017 10:00     
Modyfikujący: Piotr Tyrakowski     Udostępniający: Jolanta Rawicka     Autor dokumentu: