Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Młodszego Specjalisty/Specjalisty
w Departamencie Usług Proinnowacyjnych
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: MS/S/DPU/07/17

I. Główne obowiązki:

Realizacja zadań określonych dla Sekcji Wdrażania I / II, w szczególności:
1. Opiniowanie w wyznaczonych terminach wzorów dokumentów niezbędnych do wdrażania POIR i ich zmian;
2. Przygotowanie dokumentów wdrożeniowych oraz ich aktualizacja do zmieniających się przepisów;
3. Weryfikacja i przygotowanie zmian w zawartych umowach z beneficjentami / wnioskowanie o rozwiązanie umów z beneficjentami;
4. Monitoring wyznaczonych umów zawartych z beneficjentami:
- weryfikacja danych, dokumentów, sprawozdań dostarczanych przez beneficjentów,
- kontrola merytoryczna sprawozdań beneficjentów oraz wniosków o płatność,
- weryfikacja wniosków o płatność, przygotowywanie rekomendacji płatności,
- prowadzenie ewidencji zobowiązań / płatności,
- przygotowanie i prowadzenie korespondencji z beneficjentami;
5. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających wdrażanie;
6. Bieżące uzupełnianie i weryfikacja baz danych i systemów informatycznych danymi w zakresie realizowanych zadań;
7. Udział w kontroli projektów;
8. Udział w monitorowaniu wartości środków zakontraktowanych i wydatkowanych w ramach projektów oraz postępu rzeczowego i efektów projektów;
9. Udział w przygotowaniu danych i dokumentów na potrzeby sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji projektów;
10. Opracowywanie założeń do realizacji nowych lub modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, inicjowanie zmian przepisów w tym zakresie;
11. Przygotowanie (m.in. we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi PARP) i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażanych działań;
12. Przygotowywanie dokumentacji dotyczących wyboru wykonawców usług przy realizacji zadań;
13. Wykonywanie innych zadań Agencji, zgodnie z poleceniem przełożonego;
14. Współpraca w zakresie realizacji zadań DPU oraz innych powierzonych zadań;
15. Udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań;
16. Prowadzenie archiwizacji dokumentów.

II. Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie wyższe (minimum licencjat);
2. Doświadczenie zawodowe: 2 lata dla Młodszego Specjalisty, 3 lata dla Specjalisty;
3. Doświadczenie w zakresie wdrażania programów / projektów;
4. Znajomość systemu wdrażania funduszy strukturalnych;
5. Znajomość zasad pomocy publicznej;
6. Podstawowa znajomość ustawy pzp, ustawy o finansach publicznych, prawa cywilnego (w zakresie umów cywilno-prawnych);
7. Praktyczna obsługa aplikacji komputerowych (pakiet MS Office), w tym MS Excel na poziomie średniozaawansowanym;
8. Umiejętność współpracy, organizacji i planowania;
9. Zdolność analitycznego myślenia;
10. Gotowość do podróży służbowych.

III. Wymagania pożądane:

1. Wykształcenie Wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, prawa lub pokrewnych, ew. studia podyplomowe z ww. dziedzin;
2. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
3. Minimum 3 lata doświadczenia w pracy związanej z przygotowywaniem lub wdrażaniem programów / projektów;
4. Doświadczenie w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego;
5. Wiedza w zakresie sposobów i warunków świadczenia usług proinnowacyjnych;
6. Znajomość środowiska instytucji otoczenia biznesu, zasad rachunkowości;
7. Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio- zaawansowanym;
8. Praktyczna znajomość pzp;
9. Znajomość MS Excel na poziomie zaawansowanym (samodzielne generowanie wybranych grup danych, projektowanie ich formatu itp.);
10. Prawo jazdy kat. B (czynna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych).

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (wg wzoru zamieszczonego poniżej).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: MS/S/DPU/07/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności.Oferty oznaczone numerem referencyjnym zawierające wymagane dokumenty przesyłać do dnia 7 sierpnia 2017 r. na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
LUB e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl

Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną. Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


Opublikowano: 24.07.2017 10:17      Utworzono: 24.07.2017 10:17      Poprawiono: 24.07.2017 10:17     
Modyfikujący:      Udostępniający: Anita Klimek-Jezierska     Autor dokumentu: