Instytucja lub zewnętrzny organ kontroli

Temat/ przedmiot kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli/audytu

Archiwum Akt Nowych

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

25.04.2018- 09.05.2018 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Kontrola w ramach projektów POPW.01.01.02-26-0019/17 oraz POPW.01.01.01-26-0001/15. 30.01.2018- 02.02.2018 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Kontrola pt. Finansowanie kosztów w PARP oraz kontrola postepowań o udzielnie zamówienia publicznego oraz innych postępowań o podobnym charakterze POPW W 2017 r. 21.03.2018- 28.03.2018 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Kontrola systemowa POPW. 18.06.2018- 22.06.2018 r.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Kontrola dotacji celowej w ramach projektu z działania 4.4 POIG. 12.03.2018- 16.03.2018 r.
Państwowa Inspekcja Pracy Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy. 15.05.2018- 26.06.2018 r.

Opublikowano: 02.11.2018 10:35      Utworzono: 02.11.2018 10:35      Poprawiono: 02.11.2018 10:35     
Modyfikujący:      Udostępniający: Konrad Zdanowski     Autor dokumentu: