1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę na zakończenie realizacji projektu PO RPW-PT-02/2013 „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2013 dla IP PORPW”. Kontrola odbyła się w dniach 18-21.03.2014 r.
  2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę wydatkowania środków z Pomocy Technicznej PO RPW, które były przedmiotem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2013 roku oraz innych o podobnym charakterze w Instytucji Pośredniczącej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Kontrola została przeprowadzona w dniach 10-18.07.2014 r.
  3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeprowadziło kontrolę systemową w ramach działań 6.1, 5.4, 4.2 PO IG. Kontrola została przeprowadzona w dniach 10-16.09.2014 r.
  4. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeprowadziło kontrolę doraźną projektów realizowanych w ramach działania I.4 PO RPW. Kontrola została przeprowadzona w dniach 25.09 - 10.10.2014 r.
  5. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeprowadziło kontrolę wydatkowania środków Pomocy Technicznej oraz kontrolę trwałości projektów Pomocy Techniczne w ramach PORPW 2007-2013. Kontrola została przeprowadzona w dniach 10-12.12.2014 r.
  6. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę projektu „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 23-27.06.2014 r.
  7. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę realizacji działań 4.1, 4.4, 5.1 PO IG oraz PT PO IG w okresie trwałości. Kontrola została przeprowadzona w dniach 05-09.05.2014 r.
  8. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” realizowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy (SPPW). Kontrola została  przeprowadzona w dniu 30.10.2014 r.
  9. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę projektu „Polski Most Krzemowy”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 18.12.2014 r. - 16.01.2015 r.
  10. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę weryfikacji zgodności realizacji projektu nr „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 18.12.2014 - 16.01.2015 r.
  11. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę „Trwałość projektów zrealizowanych przy udziale środków UE w ramach Działania 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” POIG. Kontrola została przeprowadzona w dniach 06.05-11.07.2014 r.
  12. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę „Odzyskiwanie środków nienależnych, pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych nieprawidłowo przez beneficjentów”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 02.07 - 24.10.2014 r.
  13. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę „Działania organów administracji publicznej podejmowane w celu zapewnienia dostępu do Internetu szerokopasmowego” w ramach działania II.1 PO RPW. Kontrola została przeprowadzona w dniu 28.11.2014 r.
  14. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Firmy rodzinne”. Kontrola została przeprowadzona w dniu 09.05.2014 r.
  15. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Zarządzanie kompetencjami w MŚP”. Kontrola została przeprowadzona w dniu 09.04.2014 r.
  16. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”. Kontrola została przeprowadzona w dniach  22.05-06.06.2014 r.
  17. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę w zakresie prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej POKL oraz potwierdzenia, czy wydatki poniesione w ramach RPD PT POKL są kwalifikowane. Kontrola została przeprowadzona w dniu 26.06.2014 r.
  18. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolującej w dniach 20-31.10.2014 r.
  19. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Planowanie strategiczne w MMSP”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 12.11-28.11.2014 r.
  20. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Aktywny Emeryt”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 12.11-28.11.2014 r.
  21. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę systemowa realizacji  Porozumienia nr PII/2007 z dn. 12-10-2007 w sprawie dofinansowania Działania 2.1 POKL oraz 2.2 POKL. Kontrola została przeprowadzona w dniach 03.12-16.12.2014 r.
  22. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło wizytę monitoringową w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej". Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.11.2014 r.
  23. Archiwum Akt Nowych przeprowadziło kontrolę ogólną archiwum zakładowego PARP. Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.06.2014 r.
  24. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę zagadnień kadrowo-płacowych. Kontrola została przeprowadzona w dniach  31.10 – 17.11.2014 r.
  25. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadziło kontrolę systemową w ramach działań 1.4, 9.3 i 9.4 PO IG. Kontrola została przeprowadzona w dniach 08-16.09.2014 r.
  26. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę projektu systemowego nr POIG.08.01.00-00-01/13  „Wspieramy e-biznes-budowa systemowej konkurencyjności w sferze e-gospodarki”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.11-01.12.2014 r.
  27. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę projektu „Wyposażenie instytucji PARP w 2014 r.” nr. Projektu POIG.09.02.00.00-017/12. Kontrola została przeprowadzona w dniach 12.11-01.12.2014 r.
  28. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  przeprowadziło kontrolę trwałości projektu Pomocy Technicznej nr POIG.09.02.00-00-003/09. Kontrola została przeprowadzona w dniach 12.11.2014-01.12.2014 r.
  29. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę systemowa w ramach 8.1 i 8.2 POIG za okres 2007-2014. Kontrola została przeprowadzona w dniach 23.09-24.10.2014 r.
  30. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarzadzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 r. w ramach POKL.
  31. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarzadzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 r. w ramach POIG.
  32. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarzadzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014 r. w ramach PORPW.

   Opublikowano: 25.09.2014 11:33           Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
   Modyfikujący:      Udostępniający: Karol Demski     Autor dokumentu: Grażyna Czerwińska