1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę wydatkowania środków Pomocy Technicznej PO RPW, które były przedmiotem o udzielenie zamówień publicznych w 2012 r. Kontrola odbyła się w dniach 05-13.09.2013 r.
 2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę na zakończenie projektu „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO PRWP 2007-2013 na rok 2012 dla IP PO RPW”. Kontrola odbyła się w dniach 20-25.03.2013 r.
 3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę poprawności wydatków zawartych w „Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową”. Kontrola odbyła się w dniach 07-15.05.2013 r.
 4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Kontrola odbyła się w dniu 22.08.2013 r.
 5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę systemową z uwzględnieniem kontroli Poświadczeń i deklaracji wydatków od IP PO RPW do IZ PO RPW. Kontrola została przeprowadzona w dniach 26.09-03.10.2013 r.
 6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę działania 3.3.1, 3.3.2, 5.3 i pilotaż PO IG. Kontrola została przeprowadzona w dniach 26-30.08.2013 r.
 7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę systemową z uwzględnieniem kontroli Poświadczenia i deklaracji wydatków od IP do IZ PO RPW oraz kontroli wydatkowania środków PT PO RPW. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.11.2012-16.01.2013 r.
 8. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Kontrola została przeprowadzona w dniu 07.11.2013 r.
 9. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę systemową w ramach działań 3.1, 4.2, 6.1, 9.1, 9.2 POIG. Kontrola została przeprowadzona w dniach 7-11.10.2013 r. oraz 16.10.2014 r.
 10. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę udzielania przez PARP zamówień publicznych w latach 2008-2012. Kontrola odbyła się w dniach 08.01-05.04.2013 r.
 11. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę „Zlecanie zadań PARP podmiotom zewnętrznym”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 24.09-13.12.2013 r.
 12. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zleciło firmie InfoAudit przeprowadzenie kontroli projektu systemowego „Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 19-22.09.2013 r.
 13. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zleciło firmie InfoAudit przeprowadzenie kontroli projektu „Zarządzanie kompetencjami w MSP”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15-18.10.2013 r.  
 14. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zleciło firmie InfoAudit przeprowadzenie kontroli projektu systemowego „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”. Kontrola odbyła się w dniach 25-30.09.2013 r.
 15. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Instrument Szybkiego Reagowania”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.10-14.11.2013 r.
 16. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Portal Innowacji jako platforma innowacyjna na rzecz rozwoju innowacji”. Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.11.2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”. Kontrola odbyła się w dniach 16-26.04.2013 r.
 17. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu „Inwestycja w kadry 3”. Kontrola odbyła się w dniach 05-11.02.2013 r.
 18. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę wydatków Pomocy Technicznej POKL za rok 2012. Kontrola odbyła się w dniach 24-25.06.2015 r.
 19. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę systemową w ramach działania 2.1 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" oraz Działania 2.2 "Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr" przez PARP. Kontrola odbyła się w dniach 05-20.12.2015 r.
 20. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę projektu systemowego „Wspieramy e-biznes – platforma internetowa wspierająca realizację działań 8.1 i 8.2 POIG”. Kontrola odbyła się w dniach 04-10.09.2013 r.
 21. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę systemową 8 osi priorytetowej POIG oraz projektu 9.2 w ramach Pomocy Technicznej POIG. Kontrola została przeprowadzona w dniach 19.09-04.10.2013 r.
 22. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę trwałości projektu „Wyposażenie PARP i RIF w 2011 r.”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 21-22.10.2013 r.
 23. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadziło kontrolę systemową w ramach działań 1.4-4.1, 9.3 i 9.4 POIG. Kontrola odbyła się w dniach 07-14.01.2013 r.
 24. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadziło kontrolę systemową w ramach działań 1.4-4.1, 9.3 i 9.4 POIG. Kontrola odbyła się w dniach 23-27.09.2013 r.
 25. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarządzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 r. w ramach PO IG.
 26. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarządzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 r. w ramach PO RPW.
 27. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarządzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 r. w ramach PO KL.
 28. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził kontrolę zbadania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w zbiorze „Rejestr pomocniczy kancelarii”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 07-10.05.2013 r.
 29. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził kontrolę zbadania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym ECM. Kontrola została przeprowadzona w dniach 26-30.08.2013 r.
 30. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę „Prawna ochrona pracy, w tym bhp”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 01-30.08.2013 r.
 31. Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził kontrolę projektu systemowego „Telepraca” w ramach POKL. Kontrola odbyła się w dniu 06.03.2013 r.
 32. Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził kontrolę dotyczącą wykonania budżetu ogólnego UE – DAS 2013. Kontroli został poddany projekt w ramach działania 4.4 PO IG. Kontrola odbyła się w dniu 27.05.2013 r.
 33. Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził kontrolę dotyczącą wykonania budżetu ogólnego UE – DAS 2013. Kontroli został poddany projekt „Wsparcie zarządzania PARP w 2012 r.” Kontrola odbyła się w dniu 03.06.2013 r.
 34. Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził kontrolę wykonania budżetu ogólnego UE w zakresie POKL 2007-2013. Kontroli został poddany projekt „Nowe pola rozwoju”. Kontrola odbyła się w dniu 10-11.10.2013 r.
 35. Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził kontrolę w zakresie wykorzystania EFRR w celu wsparcia przedsiębiorstw z sektora MSP w obszarze gospodarki cyfrowej u beneficjentów Działania 8.1 i 8.2 PO IG. Kontrola odbyła się w dniu 25.11-26.12.2015 r. Wyniki audytu, który równolegle był prowadzony w 4 państwach członkowskich, zostały wykorzystane do opracowania przez ETO w 2014 r raportu: „Czy wsparcie ze środków EFRR na rzecz MŚP w obszarze handlu elektronicznego jest skuteczne?”. Raport zawiera rekomendacje dla KE w obszarze ICT.
 36. Komisja Europejska przeprowadziła kontrolę systemu zarządzania i kontroli w ramach działania 2.1.3 i 2.2.1. POKL. Kontrola została przeprowadzona w dniach  10-21.06.2013 r.

Opublikowano: 28.06.2013 16:06           Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Piotr Tyrakowski     Autor dokumentu: Aneta Zielińska-Sroka