1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę systemową wraz z kontrolą poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach PORPW. Kontrola odbyła się w dniach 16-20.01.2012 r.
 2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  przeprowadziło kontrolę na zakończenie realizacji projektu Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej w ramach PO RPW na rok 2011.  Kontrola odbyła się w dniach 08-12.03.2012 r.
 3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło firmie InfoAudit Sp. z o.o.  przeprowadzenie kontroli pn. „Weryfikacja prawidłowości realizowanego projektu w oparciu o postanowienia umowy o dofinansowanie nr POIG.05.02.00-00-002/08-00” w projekcie pt. „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)”. Kontrola odbyła się w dniach 2-3.01.2012 r.
 4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  przeprowadziło kontrolę w zakresie działań 1.4-4.1, 4.4, 6.1, 8.2 POIG. Kontrola odbyła się w dniach 14-22.06.2012 r.
 5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę w zakresie Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na rok 2011 realizowanego w ramach Priorytetu 6: Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja PO RPW dla Instytucji Pośredniczącej. kontrola odbyła się w dniach 09-20.07.2012 r.
 6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie kontroli projektu systemowego POIG „Wspieramy e-biznes – platforma internetowa wspierająca realizację działań 8.1 i 8.2 POIG”. Kontrola odbyła się w dniach 18-19.12.2012 r.
 7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę systemową z uwzględnieniem kontroli Poświadczenia i deklaracji wydatków od IP PO RPW do IZ PO RPW oraz kontrolę wydatkowania środków z Pomocy Technicznej. Kontrola odbyła się w dniach 17.12.2012 – 16.01.2013 r.
 8. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę na zakończenie realizacji projektu nr POIG.05.02.00-00-002/08 pt. „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)”. Kontrola odbyła się w dniach 09-21.03.2012 r.
 9. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę planową działań 3.3.1, 5.2, 5.3 Programy Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kontrola odbyła się w dniach 9-21.03.2012 r.
 10. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę projektu Pomocy Technicznej 9.1 POIG. Kontrola odbyła się w dniach 18-22.06.2012 r.
 11. Ministerstwo Gospodarki zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie kontroli projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu w ramach Szajcarsko-Polskiego Programy Współpracy”. Kontrola odbyła się w dniach 25-27.07.2012 r.
 12. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykorzystania środków Unii Europejskiej w ramach realizacji działania 4.4. POIG. Kontrola odbyła się w dniach 18.11.2011 – 29.02.2012 r.
 13. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę „Wykonania planu finansowego PARP w 2011 r.” Kontrola odbyła sie w dniach 23.01.-30.03.2012 r.
 14. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie prowadzenia konkursów i zawierania umów przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na przykładzie wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kontrola odbyła się w dniach 21.09-30.11.2012.
 15. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę realizacji działań finansowanych w ramach Pomocy Technicznej POKL za 2011 r. Kontrola odbyła się w dniach 29.05.-04.06.2012 r.
 16. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu systemowego „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorców”. Kontrola odbyła się w dniach 20.07-03.08.2012 r.
 17. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie kontroli realizacji zamówień publicznych za lata 2010-2011 w ramach POKL. Kontrola odbyła się w dniach 19-21.09.2012 r.
 18. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu systemowego „Akademia PARP”. Kontrola odbyła się w dniach 28.08-24.09.2012 r.
 19. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu systemowego „Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie”. Kontrola odbyła się w dniach 23.09-09.11.2012 r.
 20. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę prawidłowości Realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej POKL. Kontrola odbyła się w dniach 26.10-07.11.2012 r.
 21. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt systemu zarządzania i kontroli POKL w ramach skomputeryzowanych systemów LSI. Kontrola prowadzona była w dniach od 28.06. do 29.06.2012 r.
 22. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt systemu zarządzania i kontroli, dotyczący czynności sprawdzających w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego LSI wspomagającego wdrażanie PO RPW. Kontrola w PARP odbyła się w dniach 9.10.2012 oraz 15.10.2012 r.
 23. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt systemu zarządzania i kontroli, dotyczący czynności sprawdzających w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego LSI wspomagającego wdrażanie PO IG. Kontrola w odbyła się w dniach 26.10 -  20.11.2012 r.
 24. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarządzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 r. w ramach PO RPW.
 25. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarządzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 r. w ramach PO KL.
 26. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt operacji i systemu zarządzania i kontroli. W ramach przeprowadzonych kontroli przygotowano roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 r. w ramach PO IG.
 27. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę systemową w ramach działań 8.1 i 8.2 oraz 9.2 Pomocy Technicznej POIG. Kontrola odbyła się w dniach 8-15.10.2012 r.
 28. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę w ramach projektu „Wspieramy e-biznes – platforma internetowa wpierająca realizację działania 8.1 i 8.2 POIG” oraz „Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wpierającej realizację działania 8.1 i 8.2 POIG”. Kontrola odbyła się w dniach 18-21.12.2012 r.

Opublikowano: 13.04.2012 08:34      Utworzono: 13.04.2012 08:34      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Grzegorz Białowarczuk