1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę: "Systemową wraz z kontrolą wydatkowania środków z Pomocy Technicznej". Kontrola przeprowadzona została w dniach 26.01.-04.02.2011 r.
 2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę: "Roczny Plan Działań Pomocy technicznej PORPW 2007-2013 na rok 2010 realizowany w ramach Priorytetu 6: Pomoc techniczna Działanie 6.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja PO RPW dla IP". Kontrola odbyła się w dniach 9-18.03. 2011 r.
 3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Certyfikująca przeprowadziła kontrolę: "Sprawdzenie poprawności wydatków zawartych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową, złożonym przez IZ PORPW do IC oraz sprawdzenie w ramach funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli obszaru systemu KSI (SIMIK 2007-13)". Kontrola odbyła sie w dniach 29.03.-08.04.2011 r.
 4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło „Kontrolę systemu wdrażania w Instytucji Wdrażającej w zakresie Działań 3.1, 4.4, 6.1, 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Kontrola odbyła się w dniach 05-09.09.2011 r.
 5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – przeprowadziło „Kontrolę wydatkowania środków z Pomocy Technicznej PO RPW, które były przedmiotem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2010 roku oraz innych o podobnym charakterze w Instytucji Pośredniczącej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej – PARP”. Kontrola odbyła się w dniach 04-14.10.2011 r.
 6. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę: "Wykonanie planu finansowego PARP za 2010 r." Kontrola odbyła się w dniach 03.01-25.03.2011 r. Wynik kontroli. pobierz plik
 7. Archiwum Akt Nowych przeprowadziło kontrolę ogólną: "Archiwum zakładowego". Kontrola odbyła się w dniu 15.04.2011 r.
 8. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu POKL.02.02.01-00-013/08-00 „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”. Kontrola odbyła się w dniach 22-28.02.2011 r.
 9. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu: „Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski” w ramach POKL. Kontrola odbyła się w dniach 17-23.03.2011 r.
 10. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zleciło firmie Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. przeprowadzenie kontroli w ramach Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej POKL na 2010 r. Kontrola odbyła się w dniach 19-29.07.2011 r.
 11. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu systemowego: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Kontrola odbyła się w dniach 04-07.10.2011 r.
 12. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę prawidłowości realizacji działań 2.1 oraz 2.2 w ramach POKL. Kontrola odbyła się w dniach 19.09-30.09.2011 oraz 03-07.09.2011 r.
 13. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej POKL na 2010 i 2011 r. Kontrola odbyła się w dniach 19-30.09.2011 r. oraz 03-07.10.2011 r.
 14. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę przestrzegania procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdrażania działań w ramach POIG-3.3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.4. Kontrola odbyła się w dniach 06-14.06.2011 r.
 15. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło wizytę monitorującą poświęconą wykorzystaniu dotacji podmiotowej przekazanej PARP w okresie od 1 stycznia do 30 września 2011 r. Wizyta odbyła się w dniach 11-12.10.2011 r.
 16. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę projektu systemowego „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI). Kontrola odbyła się w dniach 08-12.12.2011r.
 17. Ministerstwo Finansów przeprowadziło Audyt Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Audyt przeprowadzono w PARP w dniach 15.04-31.05.2011 r.
 18. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadził o kontrolę systemu wdrażania w Instytucji Wdrażającej w ramach I Priorytetu POIG. Kontrola odbyła się w dniach 02.11-25.11.2011 r.
 19. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrole projektu systemowego POIG.08.01-00-001/08 „Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację Działań 8.1 i 8.2. POIG”. Kontrola odbyła się w dniach 22.11-14.12.2011 r.
 20. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło kontrolę systemową w ramach 8 osi POIG oraz PT 9.2 POIG w tym finansowanie RIF. Kontrola odbyła się w dniach 07.12.0211 – 06.01.2012 r.

Opublikowano: 09.08.2011 13:22           Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Marcin May