1. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Kontrolę przestrzegania procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdrażania działań: 3.1, 3.3, 4.4, 5.3, 6.1". Kontrola została przeprowadzona w dniach 21-23.06.2010 r.
 2. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: "Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)" POIG 5.2. Kontrola została przeprowadzona w dniach 20-23.12.2010 r.
 3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę: „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2009 realizowany w ramach Priorytetu 6: Pomoc techniczna Działanie 6.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja PO RPW dla Instytucji Pośredniczącej” Kontrola została przeprowadzona w dniach 17-23.02.2010 r.
 4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę: „Zbadanie systemu wdrażania Działań 5.1, 5.2, 5.4 PO IG” Kontrola została przeprowadzona w dniach 23-26.03.2010 r.
 5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło firmie InfoAudit przeprowadzenie kontroli projektu systemowego „Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację Działań 8.1 i 8.2 PO IG w ramach 8 osi priorytetowej” Kontrola została przeprowadzona w dniach 15-16.06.2010 r.
 6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło firmie InfoAudit przeprowadzenie kontroli „Weryfikacja prawidłowości realizowanego projektu w oparciu o postanowienia umowy o dofinansowanie wraz z oceną możliwości absorpcji środków finansowych w ramach projektu „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)”, projekt realizowany w ramach 5 Osi priorytetowej „Dyfuzja innowacji”, Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Kontrola została przeprowadzona w dniach 25-28.06.2010 r.
 7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrolę „Roczny Plan Działań Pomocy technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2007 i 2008 realizowany w ramach Priorytetu 6: Pomoc techniczna Działanie 6.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja PO RPW dla Instytucji Pośredniczącej” Kontrola została przeprowadzona w dniach 6-17.09.2010 r.
 8. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło firmie Grupa Gumułka – Audyt sp. z o.o. przeprowadzenie kontroli projektu „Zakup drukarek dla Polskiej Agencji Przedsiębiorczości” w ramach SPO RZL. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28-30.09.2010 r.
 9. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadził kontrolę: "wydatkowania środków z Pomocy Technicznej PO RPW, które były przedmiotem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w latach 2007-2009 oraz innych o podobnym charakterze w Instytucji Pośredniczącej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości". Kontrola została przeprowadzona w dniach 12.04.-31.05.2010 r.
 10. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zleciło Grupie Gumułka przeprowadzenie: "Kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadań określonych w umowie na pełnienie funkcji Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w 2009 r.". Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.09-01.10.2010 r.
 11. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Certyfikująca przeprowadziła kontrolę: "Prawidłowości poniesionych wydatków zawartych w poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową". Kontrola przeprowadzona została w dniach 19-28.04.2010 r.
 12. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę systemową „Kontrola Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz Działania 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr PO KL”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 25.03.-09.04.2010 r.
 13. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu systemowego: "Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej" POKL.02.02.02.-00-014/08. Kontrola została przeprowadzona w dniach 5-9.07.2010 r.
 14. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę w zakresie: " Prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej POKL - w zakresie zamówień publicznych 2009 r.". Kontrola została przeprowadzona w dniach 9-11.08.2010 r.
 15. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę w zakresie: " Prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej POKL na lata 2007-2008 oraz za rok 2009". Kontrola została przeprowadzona w dniach 25.03.-09.04.2010 r.
 16. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zleciło przeprowadzenie kontroli Grupie Gumułka w zakresie: "Działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej POKL na rok 2009". Kontrola została przeprowadzona w dniach 25-31.08.2010 r.
 17. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu systemowego: "Instrument Szybkiego Reagowania" POKL 2.1.3. Kontrola została przeprowadzona w dniach 25-29.10.2010 r.
 18. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło kontrolę projektu systemowego: "Bilans Kapitału Ludzkiego" POKL 2.1.3. Kontrola została przeprowadzona w dniach 06-10.12.2010 r.
 19. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło kontrolę „Umowa nr PO IG nr 1 MNiSW – PARP/2007 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007 – 2013 zawarta w dniu 02.11.2007 pomiędzy MNiSW a PARP, Działanie: 9.3 Informacja i promocja(Umowa nr UDA-POIG.09.03.00-00-005/09-00 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zawarta pomiędzy IP a IW) Działanie 9.4 Ewaluacja (Umowa nr UDA-POIG.09.04.00-00-006/09-00 z dnia 16 kwietnia 2010 r. zawarta pomiędzy IP a IW). Kontrola została przeprowadzona w dniach 05-28.05.2010 r.
 20. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło doraźną kontrolę w zakresie: "Prawidłowości, efektywności, zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym funkcjonowania systemu oraz realizowania delegowanych funkcji w ramach 8 osi priorytetowej, działanie 8.1, 8.2 POIG". Kontrola została przeprowadzona w dniach 17-18.06.2010 r.
 21. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło kontrolę projektu systemowego: "Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację Działania 8.1 i 8.2 POIG w ramach 8 osi priorytetowej POIG". POIG-08.01.00-00-001/08. Kontrola została przeprowadzona w dniach 24-29.11.2010 r.
 22. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło kontrolę systemową w zakresie: "Prawidłowości, efektywności i zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym funkcjonowania systemu oraz realizowania delegowanych funkcji w ramach 8 osi priorytetowej POIG". Kontrola została przeprowadzona w dniach 06-24.12.2010 r.
 23. Ministerstwo Finansów przeprowadziło kontrolę: „Audyt systemu zarządzania i kontroli PO IG”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 09.07.2009 – 31.01.2010 r.
 24. Ministerstwo Finansów przeprowadziło kontrolę: „Audyt systemu zarządzania i kontroli PO RPW”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 10.08.2009 – 31.01.2010 r.
 25. Ministerstwo Finansów przeprowadziło kontrolę: "Audyt systemu zarządzania i kontroli POKL". Kontrola została przeprowadzona w dniach 22.03.-31.07.2010 r.
 26. Ministerstwo Finansów przeprowadziło: "Audyt Systemu Zarządzania i Kontroli w ramach PORPW". Kontrola została przeprowadzona w dniach 26.08-31.12.2010 r.
 27. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę: „Realizacja wybranych elementów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodnie”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 01.12.2009 – 31.05.2010 r.Wynik kontroli. pobierz plik
 28. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę: „Wykonanie planu finansowego w 2009 r.”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 28.12.2009 – 19.04.2010 r Wynik kontroli. pobierz plik
 29. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę: "Działanie na rzecz zwiększenia dostępności kredytów dla przedsiębiorstw". Kontrola została przeprowadzona w dnia 25.08.-12.09.2010 Wynik kontroli pobierz plik
 30. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę: "Realizacja przez wybrane podmioty publiczne zadań w zakresie komunikacji elektronicznej oraz prowadzenie BIP". Kontrolę przeprowadzono w dniach 9-17.12.2010 r. Wynik kontroli.pobierz plik
 31. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził kontrolę projektu „POKL.02.01.03-00-005/08 Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski” Kontrola została przeprowadzona w dniach 29.04.-18.06.2010 r.
 32. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził kontrolę projektu „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO RPW 2007-2013 na rok 2008, nr. POPW.06.01.00-00-002/08”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 07.05.-30.06.2010 r.
 33. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził kontrolę projektu: "Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PORPW 2007-2013 na 2009 r. dla Instytucji pośredniczącej PORPW. Kontrola została przeprowadzona w dniach 07.05.-30.06.2010 r.
 34. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził kontrolę w ramach Audytu Systemu Zarządzania i Kontroli POIG. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11.10.-31.12.2010 r.

Opublikowano: 08.12.2010 15:37      Utworzono: 08.12.2010 15:37      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Grzegorz Białowarczuk