1. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Przestrzeganie procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdrażania działania 4.1, 5.3, 5.4 w ramach programu PO IG” kontrola przeprowadzona w dniach 26-30.01.2009 r.
 2. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Postępowanie przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji z PARP”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11-19.02.2009 r.
 3. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Przestrzeganie procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdrażania oraz przygotowania IW do zamknięcia pomocy w ramach Działania 1.2 oraz Poddziałania 1.1.2 SPO WKP”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 27-31.03.2009 r.
 4. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Zgodność wydatkowania środków przez PARP w latach 2007-2008 w ramach umowy o dotacje celową nr DIW-IV-MB-SA2/07 z dnia 4 lipca 2007 r. dot. Expo 2008 w Saragossie w Hiszpanii”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 22-30.06.2009 r.
 5. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Kontrolę w zakresie sprawdzenia przestrzegania procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdrażania działań 4.2, 4.4, 6.1 w ramach POIG”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 18-21.08.2009 r.
 6. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Kontrolę w zakresie sprawdzenia przestrzegania procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdrażania oraz przygotowania IW do zamknięcia pomocy w ramach priorytetu 2 SPO-WKP, 2004-2006”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 19-21.08.2009 r.
 7. Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło kontrolę: „Kontrolę przestrzegania procedur i sprawności funkcjonowania systemu wdrażania działań: 3.1, 3.3, 5.1, 5.2, 6.1". Kontrola została przeprowadzona w dniach 02-06.11.2009 r.
 8. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło: „Kontrolę działań: 1.4, 4.1, 4.2, 8.1, 8.2 PO IG”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 9-13.03.2009 r.
 9. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło: „Kontrolę systemową wraz z kontrolą wydatkowania środków z Pomocy Technicznej” w ramach PO RPW. Kontrola została przeprowadzona w dniach 24-27.03.2009 r.
 10. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło: „Kontrolę w zakresie sprawdzenia przygotowania PARP do zamknięcia pomocy SPO-WKP w ramach poddziałań 1.1.2, 1.2.1 oraz 1.2.2 SPO-WKP”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 24-27.02.2009 r.
 11. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło: „Przygotowanie Instytucji Wdrażającej do zamknięcia pomocy w ramach SPO-WKP Dz. 2.1 i Dz.2.3”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 25-29.05.2009 r.
 12. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło: „Kontrolę przygotowania IW do zamknięcia pomocy SPO-WKP w ramach Poddziałań 1.2.3 i 2.2.1 SPO-WKP”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 29.07.-04.08.2009 r.
 13. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło: „Kontrolę realizacji zapisów umowy finansowania Działania 2.3 SPO-RZL w zakresie realizacji procedury zamykania Działania 2.3 SPO-RZL oraz wdrożenia zaleceń pokontrolnych IZ SPO-RZL z kontroli nr 1/2008”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 4-5.08.2009 r.
 14. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło: „Kontrolę poświadczeń i deklaracji wydatków od IP do IZ w ramach PO RPW”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 12-15.10.2009 r.
 15. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadziło: „Kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia IW do zamknięcia pomocy SPO-WKP”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 15-16.12.2009 r.
 16. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło: „Kontrolę wdrażania działania 2.1 oraz 2.2 PO KL”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 16-20.03.2009 r.
 17. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło: „Kontrolę realizacji projektu systemowego o nr 2.13 pt. Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego przed negatywnymi skutkami restrukturyzacji”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 7-9.04.2009 r.
 18. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło: „Kontrolę realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej w PARP”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 16-20.03.2009 r.
 19. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło: „Audyt zewnętrzny działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2007-2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 24.06.-01.07.2009 r.
 20. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło: „Kontrolę projektu systemowego nr 2.1.3 POKL pt. Promowanie i upowszechnianie innowacyjności”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 21-25.09.2009 r.
 21. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło: „Kontrolę systemową wdrażania Działania 2.1 i 2.2 PO KL”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 22-23.09.2009 r.
 22. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło: „Kontrolę systemową w zakresie prawidłowości, efektywności i zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym funkcjonowania systemu oraz realizowania delegowanych funkcji w ramach 8 osi priorytetowej PO IG”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 19-30.01.2009 r.
 23. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło: „Wsparcie zarządzania IW poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników PARP i RIF oraz kosztów wdrażania działań 8.1 i 8.2. PO IG w PARP, w zakresie sprawdzenia zgodności projektu z prawem wspólnotowym i krajowym”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 23-26.03.2009 r.
 24. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło: „Kontrolę prawidłowości, efektywności, zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym funkcjonowania systemu oraz realizowania delegowanych funkcji w ramach 8 osi priorytetowej, działanie 8.1, 8.2 PO IG”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 16-20.11.2009 r.
 25. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło: „Kontrolę projektu systemowego realizowanego w ramach 8 osi priorytetowej PO IG pt. Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację działań 8.1, 8.2 PO IG. Kontrola została przeprowadzona w dniach 16-20.11.2009 r.
 26. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło kontrolę: „Sprawdzającą realizację umowy POIG nr 1 MNiSW-PARP 2007 w sprawie realizacji POIG na lata 2007-2013”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 29.06.-31.07.2009 r.
 27. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło kontrolę: „Kontrolę przestrzegania procedur związanych z realizacją projektów finansowanych z Pomocy Technicznej za 2009r. w tym prawidłowej realizacji Planu Działań na rok 2009”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 18-21.12.2009 r.
 28. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę: „Kontrolę realizacji zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004-2006”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 07.09.-31.10.2009.r. i w jej efekcie opracowano Wynik kontroli. pobierz plik
 29. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził: „Kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji PO KL”. Kontrola została przeprowadzona w dniach 30.03.-11.05.2009 r.
 30. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził: „Kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach SPO-WKP przy realizacji projektu nr WKP_1/3.3/44/2007/6/413 pt. Działania informacyjne i promocyjne o zasięgu ogólnopolskim dotyczące SPO-WKP i POIG, realizowane przez PARP. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11.08.-30.09.2009 r.
 31. Urząd Skarbowy Warszawa Wola przeprowadził kontrolę „Sprawdzenie przepływów pieniężnych przekazanych w 2006r. Polskiemu Funduszowi Gwarancyjnemu Sp. z o.o. NIP 946-00-10-996 (do 2006r. Lubelskiemu Funduszowi Poręczeń Sp. z o.o.) oraz ustalenie źródeł pochodzenia przekazywanych środków pieniężnych i projektów, których dotyczą”. Kontrola została przeprowadzona w dniu 08.09.2009 r.
 32. Archiwum Akt Nowych w dniu 31.08.2009 r. przeprowadziło kontrolę archiwów zakładowych w zakresie wykonywania postanowień ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006 nr 97, poz. 673 z zm.), w szczególności przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Opublikowano: 27.04.2010 10:35      Utworzono: 27.04.2010 10:35      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Grzegorz Białowarczuk