INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż decyzją Prezes PARP w dniu 8 czerwca 2010 r. został unieważniony konkurs na wybór partnera do projektu systemowego PARP  pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Tym samym wybór na partnera ww. projektu Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu traci moc wiążącą.

Powodem unieważnienia konkursu były zbyt ogólnie zdefiniowane kryteria wyboru, co w konsekwencji mogło mieć wpływ na przebieg procesu naboru partnera w ramach ww. konkursu.

 

 


 

W dniu 31 marca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dokonała wyboru Partnera do projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”. W wyniku oceny najwyższą liczbę punktów otrzymała propozycja złożona przez Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 46A 61-517 Poznań.


 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw, zgodnie z art. 28a ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłasza otwarty nabór partnera/ów w celu wspólnej realizacji projektu.

Celem projektu Partnerstwo publiczno-prywatne jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w formule PPP w Polsce.

 

W ramach projektu przewidziane są następujące zadania, których realizacja zostanie powierzona partnerowi/partnerom projektu :

  1. przeprowadzenie cyklu 16 seminariów regionalnych o charakterze szkoleniowo-warsztatowym, dotyczących tematyki PPP oraz organizacja ogólnopolskiego konkursu  projektów PPP;
  2. przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego, przygotowanie i administrowanie serwisem www projektu oraz przygotowanie publikacji.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która jednocześnie będzie pełniła funkcję lidera w tworzonym partnerstwie oczekuje od zainteresowanych podmiotów przedstawienia propozycji swego udziału w realizacji zaplanowanych działań. Propozycję realizacji działań
w ramach projektu należy przedstawić na formularzu zgłoszenia partnera do projektu/zadania (pobierz plik)

 

Do udziału w naborze zapraszamy podmioty, które:

  1. nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe,
  2. posiadają doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć,
  3. dysponują kadrą merytoryczną posiadającą kwalifikacje i doświadczenie przy realizacji podobnych zadań,
  4. dysponują kadrą, gwarantującą właściwą realizację projektu od strony organizacyjnej i finansowo-księgowej,
  5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację przedsięwzięcia,
  6. przedstawią koncepcję udziału w projekcie,
  7. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240).

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje wybrać w wyniku naboru max.
2 partnerów, którzy spełnią kryteria wyboru (pobierz plik) oraz przedstawią najciekawszą propozycję udziału w projekcie.

 

W ramach niniejszego ogłoszenia nie przewiduje się nawiązania współpracy z grupą podmiotów / partnerstwem / konsorcjum / związkiem organizacji, o których mowa w pkt. II. 14 Zakresu realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Zgłoszenia można składać osobiście, kurierem, pocztą lub faksem do 26 lutego 2010 roku. 

 

na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

faks:+ 48 22 432 84 31

 

z dopiskiem: „Zgłoszenie partnera do projektu „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Decyduje data wpływu formularza do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Weryfikacja zgłoszeń nastąpi do dnia 15 marca 2010 roku.

 

Wszelkie informacje związane z naborem zgłoszeń udzielane będą pod numerem telefonu: (22) 432 86 99 oraz za pomocą e-mail: ppp@parp gov.pl

 

 

 

 


Opublikowano: 04.02.2010 09:05      Utworzono: 04.02.2010 09:05      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Agnieszka Józefowicz-Krakowiak