Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Kierownika sekcji
w Departamencie Rozwoju Startupów
w wymiarze 1 etatu
forma zatrudnienia: umowa o pracę
nr ref.: K/DRS/04/17

 

Planując dalszy rozwój oferty Agencji w zakresie wsparcia ekosystemu rozwoju startupów w Polsce, poszukujemy Kierownika sekcji instrumentów finansowych w Departamencie Rozwoju Startupów.
Departament Rozwoju Startupów zarządza instrumentami wsparcia startupów w zakresie inkubacji i akceleracji startupów, rozwoju ekosystemu startupów i instytucji finansowych, tj. fundusze seed capital, PE/VC, pożyczkowe oraz poręczeń kredytowych oraz uczestniczy w realizacji projektów międzynarodowych wspierających rozwój ekosystemu startupów.

I. Główne zadania:

Osoba zatrudniona na stanowisku kierownika sekcji instrumentów finansowych będzie odpowiedzialna za wdrażanie i zamykanie instrumentów finansowych znajdujących się w portfolio PARP oraz kształtowanie ekosystemu rozwoju startupów w Polsce. Główne zadania polegają na:
   •    kierowaniu pracą sekcji instrumentów finansowych,
   •    projektowaniu instrumentów wsparcia, pilotaży oraz programów wsparcia rozwoju startupów,
   •    koordynacji wdrażania oraz nadzorze nad prawidłową realizacją umów w ramach programów wsparcia finansowanych z programów operacyjnych oraz środków z budżetu państwa (instrumenty    ko-inwestycyjne  z PE/VC, instrumenty pożyczkowe),
   •    monitorowaniu, kontroli i audycie realizacji zamkniętych programów dotyczących dokapitalizowania funduszy zwrotnych (fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych),
   •    bieżącym monitoringu efektywności podejmowanych działań,
   •    udziale w pracach komitetów inwestycyjnych i komitetów oceny projektów,
   •    współpracy z uczestnikami ekosystemu rozwoju startupów i twórczym identyfikowaniu ich potrzeb,
   •    współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi prowadzącymi działalność wspierającą rozwój ekosystemu startupów,
   •    wsparciu kierownictwa Departamentu w działaniach o charakterze przekrojowym i strategicznym.

II. Wymagania konieczne:

1.    Wykształcenie wyższe.

2.    Doświadczenie zawodowe:
   •    w projektowaniu lub realizacji instrumentów finansowych lub instrumentów wsparcia rozwoju startupów lub instrumentów wsparcia angażujących rynek PE/VC,
   •    minimum 2 lata doświadczenia w kierowaniu projektami lub zespołem ludzi.

3.    Znajomość:
   •    języka angielskiego na poziomie minimum C1,
   •    ekosystemu rozwoju startupów w Polsce,
   •    zagadnień dot. instrumentów finansowych,
   •    zasad funkcjonowania instytucji finansowych tj. np. fundusz inwestycyjny, fundusz typu private equity lub venture capital, fundusz seed capital, fundusz funduszy, fundusz CVC, fundusz pożyczkowy.

4.    Umiejętności i postawa:
   •    zorientowanie na cele,
   •    umiejętność podejmowania decyzji w zmiennych sytuacjach,
   •    inicjatywa i proaktywna postawa,
   •    samodzielność w realizacji zadań,
   •    umiejętność organizacji i planowania pracy swojej i innych,
   •    prowadzenie wystąpień publicznych (wykłady, spotkania informacyjne),
   •    umiejętność pracy analitycznej i przygotowywania zbiorczych analiz,
   •    nienaganna postawa etyczna, wysoka kultura osobista.

III. Wymagania pożądane:

1.    Wykształcenie: ekonomiczne, finansowe lub prawnicze.

2.    Doświadczenie:
   •    w pracy w instytucji finansowej, tj. np. fundusz inwestycyjny, fundusz typu private equity lub venture capital, fundusz seed capital, fundusz funduszy, fundusz CVC, fundusz pożyczkowy,
   •    we współpracy międzynarodowej.

3.    Znajomość:
   •    prawa zamówień publicznych,
   •    zasad wdrażania i realizacji programów UE,
   •    problematyki nowych modeli biznesowych.

IV. Wymagane dokumenty:

1.  CV (zgodnie z załączonym wzorem).
2.  List motywacyjny.
3.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: K/DRS//04/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922).”
4.  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.
5.  Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oferty oznaczone numerem referencyjnym K/DRS/04/17 zawierające wymagane dokumenty należy przesłać do dnia 3 maja 2017 r. (liczy się data wpływu) na adres:
•  rekrutacja@parp.gov.pl
•  lub: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83  00-834 Warszawa.

V.  Oferujemy:

 •         stabilne zatrudnienie na postawie umowy o pracę,
 •         pracę w gronie świetnie wykwalifikowanych specjalistów,
 •         możliwość realizacji ciekawych projektów,
 •         możliwość rozwoju zawodowego w tym korzystania ze specjalistycznych szkoleń,
 •         możliwość korzystania z odpłatnych pakietów medycznych, karnetów sportowych.

VI. Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie  nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP. Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na udział w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.
Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że nie podanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


Opublikowano: 18.04.2017 11:19      Utworzono: 18.04.2017 10:42      Poprawiono: 18.04.2017 11:20     
Modyfikujący: Jolanta Rawicka     Udostępniający: Jolanta Rawicka     Autor dokumentu: