Instrukcja obsługi BIP PARP

Strona podmiotowa BIP PARP jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 216 r. poz. 352 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Strona BIP PARP jest wyposażona w menu przedmiotowe znajdujące się z lewej strony ekranu, z którego użytkownik wybiera interesującą go informację. Poszczególne pozycje menu zawierają także podstrony, które ujawniane są poprzez kliknięcie w wybraną pozycję menu (menu rozwijane).
W środkowej części strony głównej wyświetlają sie informacje przyporządkowane do danej pozycji menu przedmiotowego.

W lewej górnej części strony podmiotowej BIP PARP znajduje się logotyp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz pozycja menu przedmiotowego "strona główna", które są linkiem do strony www.parp.gov.pl.
W górnej części ekranu umieszczone są także przyciski umożliwiające:

 • ustawienie wysokiego kontrastu;
 • wyszukiwanie informacji.

W dolnej części strony podmiotowej BIP PARP znajduje się przycisk umożliwiając zapoznanie się z polityką prywatności, oraz odnośniki do danych kantaktowych.

 

Informacje nie publikowane w BIP

Informacje, nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej PARP:

 • mogą znajdować się na stronach serwisu: www.parp.gov.pl
 • mogą być udostępnione przez PARP
 • mogą zostać udostępnione na wniosek osoby żądającej informacji, w trybie przewidzianym w art. 10 § 1 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm) oraz art. 21 ustawy z dnia 25  lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352 z późn. zm.).
 • nie mogą być udostępnione  (zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, w szczególności prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy oraz w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych).

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej pobierz plik - formularz ma znaczenie pomocnicze i jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej pobierz plik - stosowanie wzoru formularza jest obowiązkowe.

Jeżeli dla danej informacji sektora publicznego nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, podmiot pobierający tę informację w celu jej ponownego wykorzystywania zobowiązany jest do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, w tym poprzez podanie pełnej nazwy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub nazwy skróconej – PARP,
 • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352 z późn. zm.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub formie wskazanej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając opłatę, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, a które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.), określa się wysokość opłaty administracyjnej z tytułu poniesienia przez Agencję kosztów dodatkowych związanych ze wskazanym we wniosku o udostępnienie informacji publicznej sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku albo przygotowaniem informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania w sposób wskazany we wniosku w sposób następujący:

a) wykonanie kserokopii lub skanu dokumentu – 0,95 zł/strona;
b) zapisanie informacji na nośniku – 1,93 zł w przypadku płyty CD oraz 2,09 zł w przypadku płyty DVD; przy czym koszt zapisania na nośniku nie wyklucza uwzględnienia opłaty z tytułu wykonania skanu dokumentu, jeżeli jest to niezbędne dla jego zapisania na nośniku.


Opublikowano: 05.01.2011 12:17      Utworzono: 05.01.2011 12:17      Poprawiono: 24.05.2018 09:52     
Modyfikujący: Paweł Skowera     Udostępniający: Marcin May     Autor dokumentu: Karol Demski