Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Głównego Specjalisty
w Departamencie Rozwoju Startupów
w wymiarze 1 etatu
forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo
nr ref.: GS/DRS/Z/03/17

I. Główne zadania:

1.    Prowadzenie prac z zakresu instrumentów wsparcia, w szczególności perspektywy finansowej 2014-2020 POIR, POPW:
    1)    Opracowywanie/opiniowanie dokumentacji programowej dotyczącej instrumentów wsparcia, w tym procedur związanych z wdrażaniem instrumentów wsparcia,
    2)    Opracowywanie/opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym,
    3)    Opracowywanie/opiniowanie projektów dokumentów/ wytycznych/aktów normatywnych,
    4)    Udział w spotkaniach i współpraca z jednostkami systemu wdrażania i nadzoru instrumentów wsparcia,
    5)    Udział w organizacji i przeprowadzaniu konkursów naboru wniosków,
    6)    Organizacja i udział w spotkaniach informacyjnych dla wnioskodawców i beneficjentów/pośredników finansowych/pożyczkobiorców.
2.    Opracowywanie/opiniowanie dokumentów aplikacyjnych do programów międzynarodowych (w tym Horyzont 2020, Cosme), w których PARP występuje w roli Beneficjenta/Partnera
3.    Współpraca z zespołami merytorycznymi PARP w zakresie wdrażanych programów.
4.    Wykonywanie innych zadań w związku z zajmowanym stanowiskiem, w ramach realizacji zadań Agencji, zgodnie z poleceniem przełożonego.
5.    Udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań.
6.    Samodzielna organizacja pracy.

II. Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie wyższe.
2. 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w IZ, IP lub IW w zakresie podobnym do wykonywanej pracy (tj. w programowaniu, w kontraktowaniu, wdrażaniu projektów w ramach programów Funduszy   Strukturalnych).
3. Znajomość zasad funkcjonowania Funduszy Strukturalnych.
4. Znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2).
6. Sprawna obsługa aplikacji komputerowych (pakiet MS Office) w tym znajomość  Excel na poziomie zaawansowanym.
7. Umiejętność analizy dokumentów o charakterze prawnym.
8. Samodzielność w realizacji zadań.

III. Wymagania pożądane:

1. Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub z obszaru finansów i rachunkowości.
2. Doświadczenie w realizacji zagranicznych programów pomocowych.
3. Znajomość ustawy Prawo zamówień Publicznych.
4. Znajomość zagadnień z zakresu środowiska venture capital, seed capital oraz startupów.
5. Znajomość ustawy Kodeks Spółek Handlowych.
6. Prawo jazdy kat. B.


IV. Wymagane dokumenty:

1. CV (zgodnie z załączonym wzorem).
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji (nr ref.: GS/DRS/Z/03/17) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922).”
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu.
5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oferty oznaczone numerem referencyjnym GS/DRS/Z/03/17 zawierające wymagane dokumenty należy przesłać do dnia 2 kwietnia 2017 r. (liczy sie data wpływu) na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
lub e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl
lub faks:  22 432 86 20

Inne informacje:
Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne  zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP. Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na umieszczenie ofert w bazie danych PARP celem skorzystania w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną.
Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że nie podanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


Opublikowano: 14.03.2017 15:44      Utworzono: 14.03.2017 15:23      Poprawiono: 27.06.2017 14:10     
Modyfikujący: Jolanta Rawicka     Udostępniający: Jolanta Rawicka     Autor dokumentu: