Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poszukuje kandydata/kandydatki
na stanowisko Głównego Specjalisty w Biurze Informatyki
w wymiarze 1 etatu
nr ref.: GS/BI/03/17
 

I. Główne zadania:

 1. Utrzymywanie i rozwój sprzętu komputerowego użytkowników jako pierwsza linia wsparcia;
 2. W szczególności:
 • czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego w Agencji,
 • bieżące wsparcie dla pracowników Agencji w zakresie usuwania problemów w funkcjonowaniu sprzętu komputerowego i dostosowania go do potrzeb użytkowników,
 • wspieranie wdrożeń systemów informatycznych Agencji,
 • rejestracja i ewentualna dekretacja zgłoszeń serwisowych na pracowników Biura Informatyki,
 • udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań, prowadzenie szkoleń i tworzenie instrukcji użytkowania środowiska IT,
 • uaktualnianie dokumentacji zasobów informatycznych Agencji,
 • wykonywanie innych zadań w związku z zajmowanym stanowiskiem, w ramach realizacji zadań Agencji, zgodnie z poleceniem przełożonego,
 • udział we wdrożeniach systemów informatycznych,
 • organizacja wsparcia użytkowników systemów informatycznych,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz licencji zakupionego oprogramowania.

II. Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie: średnie;
 2. Doświadczenie zawodowe: min. 3 lata w obsłudze użytkowników systemów IT;
 3. Poziom znajomości języka angielskiego: średni umożliwiający pracę z dokumentacją techniczną w języku angielskim;
 4. Znajomość:
 • konfiguracji i napraw sprzętu komputerowego i drukarek,
 • zagadnień związanych z bezpieczeństwem infrastruktury i informacji,
 • systemów operacyjnych Windows,
 • zasad działania sieci komputerowych.

5. Umiejętności:

 • orientacja na współpracę i dzielenie się wiedzą,
 • wysokie umiejętności interpersonalne i kultura osobista.

III. Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie inżynierskie;
 2. Doświadczenie zawodowe: praca w organizacji działającej według uznanych metodyk i procesów zarządzania usługami IT;
 3. Znajmość:
 • serwerowych systemów operacyjnych Windows i Linux,
 • zasad zarządzania urządzeniami sieciowymi Cisco,
 • metodyk i procesów związanych z obsługą infrastruktury nformatycznej i użytkowników.

4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej.

IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (zgodnie ze wzorem poniżej) 2. List motywacyjny 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922)." 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo/przestępstwa umyślne przeciwko mieniu. 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oferty oznaczone numerem referencyjnym (nr ref: GS/BI/03/17) zawierające wymagane dokumenty należy przesłać do dnia 23 marca 2017 r. na adres:

e-mail: rekrutacja@parp.gov.pl lub: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa lub: faks: 22 432 86 20

V. Inne informacje:

Oferty bez zaznaczonego numeru referencyjnego oraz dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie BIP oraz w Intranecie PARP. Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na umieszczenie ofert w bazie danych PARP celem skorzystania w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowani drogą telefoniczną. Dane osobowe kandydatów/kandydatek przetwarzane będą przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.


Opublikowano: 08.03.2017 13:41      Utworzono: 08.03.2017 13:41      Poprawiono: 10.03.2017 13:16     
Modyfikujący: Szewko Ewa     Udostępniający: Szewko Ewa     Autor dokumentu: