dyr. Michał Bańka

Sprawy będące w kompetencji Departamentu są załatwiane na bieżąco w kolejności wpływu, informację o stanie załatwienia sprawy można uzyskać w sekretariacie Departamentu.

Zakres Zadań Departamentu:

1. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw, działających na rzecz zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, w tym w szczególności:

1) zadań Agencji jako instytucji wdrażającej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, w zakresie:

a) Działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej,

b) Działania 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP,

c) Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji,

d) Działania 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,

e) Działania 5.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym,

f) Poddziałania 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej;

2) udzielanie wsparcia finansowego do punktu kontaktowego dla beneficjentów Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013), uregulowanego w § 18a rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi;

3) realizację programu wieloletniego „Udział Polski w Programie Ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013”, w tym w szczególności udziela wsparcia finansowego ośrodkom Enterprise Europe Network oraz organizuje działalność Krajowego Punktu Kontaktowego.

2. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Departament w szczególności:

1) uczestniczy w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów programowych i aktów prawnych dotyczących działań obsługiwanych przez Departament;

2) opracowuje i aktualizuje procedury obsługi wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność oraz inne procedury związane z obsługą tych wniosków;

3) prowadzi sprawy naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, przyjmowania i weryfikacji wniosków o płatność, rekomendowania płatności;

4) prowadzi sprawy kontroli projektów i monitoruje realizację projektów;

5) uczestniczy w rozpatrywaniu protestów i innych odwołań wnioskodawców i beneficjentów;

6) rozlicza obsługiwane działania i opracowuje dane niezbędne do przygotowania sprawozdań.


Opublikowano: 17.01.2008 10:38      Utworzono: 17.01.2008 10:38      Poprawiono: 20.11.2016 05:50     
Modyfikujący:      Udostępniający: Igor Czajka     Autor dokumentu: Grażyna Czerwińska