Utworzono: 12 czerwca 2017

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację w dniu 6 września 2017 r. Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego w Astanie, przy okazji Międzynarodowej Wystawy ASTANA EXPO 2017, zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości usług w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (w załączeniu). Przeprowadzone oszacowanie będzie stanowiło podstawę do uruchomienia postępowania w formie przetargu nieograniczonego.

więcej

Utworzono: 9 czerwca 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracamy się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia polegajacego na opracowaniu projektu okładki i stron publikacji (rozkładówki), przygotowaniu do druku, druku oraz dostawie publikacji i materiałów informacyjnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegółowy zakres zadań dostępny jest w Załączniku nr 1. W ramach przedstawionej kalkulacji prosimy o podanie ceny netto i brutto w złotych, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2.

Prosimy o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 27.06.2017 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: miroslawa_plyta @parp.gov.pl  wpisując w temacie wiadomości: Plan wydawniczy – wycena.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Mirosława Płyta, Departament Komunikacji i Marketingu PARP.

Planowany termin realizacji umowy: od dnia podpisania do 30.03.2018 r.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych."

Utworzono: 9 czerwca 2017

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia „Infolinia PARP - zewnętrzna obsługa klienta".

więcej

Utworzono: 26 maja 2017

W związku z procedurą rozeznania rynku prowadzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do planowanego postępowania przetargowego dotyczącego zakupu usług konsultanta regionalnego dla przedsiębiorców w trudnościach, zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu godziny pracy o zakresie wskazanym w załączniku.

więcej

Utworzono: 9 maja 2017

W związku z prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pozakonkursowym projektem „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych„ (PO WER, Działanie 2.3), Departament Usług Rozwojowych Agencji zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu testów automatycznych testujących procesy biznesowe zaimplementowane w systemie informatycznym Baza Usług Rozwojowych (BUR), którego zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

więcej

Utworzono: 5 maja 2017

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów usługi polegającej na przygotowaniu do druku, zakupie pakietu licencjonowanych zdjęć, opracowaniu graficznym, składzie, druku, konwersji i dystrybucji 18 numerów Biuletynu Euro Info w latach 2017–18 oraz na przygotowaniu do druku, korekcie językowej, druku i dystrybucji publikacji książkowej w 2017 r. Wycena posłuży oszacowaniu kosztów postępowania, które zostanie zrealizowane w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

więcej

Utworzono: 2 maja 2017

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu usługi „Wsparcie prawne dla nowopowstałych przedsiębiorców (start-up) w procesie inwestycyjnym”, planowanego do uruchomienia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwracamy się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu świadczenia usługi wsparcia prawnego w zakresie wskazanym w załączniku.

więcej