Utworzono: 20 grudnia 2016

W ramach przygotowań do organizacji udziału Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017 w Astanie (Kazachstan), organizowanej w okresie 10 czerwca – 10 września 2017 r, zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości usługi obejmującej przygotowanie dwujęzycznej (angielsko-rosyjskiej) publikacji na temat potencjału oraz perspektyw rozwoju polskiej gospodarki, stanu sektorów będących przedmiotem promocji podczas Wystawy Astana EXPO 2017, opisu współpracy Polski z Kazachstanem i rejonem Azji Centralnej oraz opracowanie elektronicznej bazy produktów i usług wybranych polskich podmiotów, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (w załączeniu).

więcej

Utworzono: 19 grudnia 2016

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny poniższych elementów zamówienia.
Przedmiotem Zamówienia jest organizacja udziału PARP w wydarzeniach zewnętrznych, polegająca na zakupie pakietów uczestnictwa pn. „Pakiet Partnera” w prestiżowych, ogólnopolskich wydarzeniach związanych tematycznie z działaniami PARP.

Do zrealizowania zadania niezbędne jest oszacowanie jego wartości.

Prosimy o wskazanie:
• wartości procentowej marży Wykonawcy w odniesieniu do jednego wydarzenia,
• wartości procentowej marży Wykonawcy dla całego zamówienia.

Szacunkowe marże prosimy przesłać najpóźniej do 27 grudnia br. do godz. 10.00 na adres: karol_demski@parp.gov.pl.

Utworzono: 15 grudnia 2016

Zapytanie o wycenę wartości zamówienia na prace programistyczne dotyczące modyfikacji i rozbudowy systemów informatycznych Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) oraz Bazy Usług Rozwojowych (BUR) wraz ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnego. Szczegóły zamówienia znajdują się w załączniku "Oszacowanie wartości przyszłego zamówienia".

więcej

Utworzono: 1 grudnia 2016

Zapytanie o wycenę jednostkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW), Osi priorytetowej I (Nowoczesna gospodarka), Działanie 1.1 - Infrastruktura Uczelni, Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji, Działanie 1.4 - Promocja i Współpraca oraz kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Osi priorytetowej II (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego), Działanie II.1 – Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Szczegóły zamówienia znadują się w załączniku "Oszacowanie wartości przyszłego zamówienia".

więcej

Utworzono: 30 listopada 2016

W związku planowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), zakupem usługi mającej na celu automatyzację procesu testowania aplikacji LSI1420 zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, którego zakres oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji usługi zostały opisane w załączonym pliku.

więcej

Utworzono: 25 listopada 2016

W ramach przygotowań do organizacji udziału Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017 w Astanie (Kazachstan), organizowanej w okresie 10 czerwca –
10 września 2017 r, zwracamy się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości usługi obejmującej przygotowanie dwujęzycznej (angielsko-rosyjskiej) publikacji na temat potencjału oraz perspektyw rozwoju polskiej gospodarki, stanu sektorów będących przedmiotem promocji podczas Wystawy Astana EXPO 2017, opisu współpracy Polski z Kazachstanem i rejonem Azji Centralnej oraz opracowanie elektronicznej bazy produktów i usług wybranych polskich podmiotów, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (w załączeniu).

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie oszacowania wartości usług wchodzących w skład zamówienia.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prosimy o przesłanie oszacowania mailem na adres agnieszka_promianowska@parp.gov.pl do 1 grudnia 2016 r. do godz. 15:00.

Utworzono: 16 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienia na świadczenie usług, przez okres 12 miesięcy, polegających na:

  1. badaniu podmiotów, wskazanych przez Zamawiającego, w celu jednoznacznego określenia przez Wykonawcę, czy dany podmiot spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa określoną w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1),
  2. ustaleniu, czy wskazany przez Zamawiającego, podmiot spełnia/nie spełnia definicji „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji” (zgodnie z Art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1),
  3. udostępnieniu przez Wykonawcę narzędzia do badania powiązań kapitałowo – osobowych, pomiędzy wskazanymi podmiotami, w rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

    więcej