Utworzono: 5 października 2016

W ramach procedury rozeznania rynku Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na usługę polegająca na pełnieniu funkcji Konsultanta Regionalnego, którego zadaniem będzie przeprowadzenie diagnozy przedsiębiorstw, które zauważą u siebie symptomy, mogące świadczyć, że firma znajduje się (bądź może się znaleźć) w sytuacji zagrażającej jej prawidłowemu funkcjonowaniu i zaoferowaniu możliwego do uzyskania w PARP wsparcia szkoleniowo-doradczego.

więcej

Utworzono: 20 września 2016

W związku z uruchomieniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektu pozakonkursowego w ramach PO WER (POWR.02.03.00-00-0003/15, pt. Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)) zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów przeprowadzania badania prowadzonej Bazy Usług Rozwojowych w zakresie użyteczności i dostępności portalu oraz optymalizacji strony pod katem wyszukiwarek internetowych.

więcej

Utworzono: 15 września 2016

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia dotyczącego zakupu usługi „Organizacja spotkań/konferencji dla interesariuszy Bazy Usług Rozwojowych" planowanej do uruchomienia w ramach pozakonkursowego projektu pt. „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)" realizowanego w ramach Działania 2.3 PO WER, zwracam się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu organizacji spotkań/konferencji w odniesieniu do zakresu prac określonego poniżej.

więcej

Utworzono: 15 września 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zamierza udzielić zamówienia na usługę polegającą na druku i dostawie i dystrybucji publikacji.

więcej

Utworzono: 14 września 2016

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie przez PARP zamówienia publicznego na realizacje badań przekrojowych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego w latach 2017-2023 zwracamy się z prośbą o wycenę ww. usługi zgodnie z załączonym opisem.

więcej

Utworzono: 12 września 2016

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie przez PARP zamówienia publicznego na organizację w 2016 roku dwóch seminariów Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne dla firm z sektora MŚP, zwracam się z prośbą o oszacowanie wartości usług wchodzących w zakres przedmiotu Zamówienia, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (w załączeniu). Przeprowadzone oszacowanie będzie stanowiło podstawę do uruchomienia postępowania w formie konkursu ofert.

więcej

Utworzono: 24 sierpnia 2016

W związku z realizacją przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu pozakonkursowego pt. „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)", finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zwracamy się z prośbą o wycenę zlecenia polegającego na: przeprowadzeniu audytów funkcjonowania Podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych. Audytowi poddane będą Podmioty, które zadeklarowały możliwość realizacji usług rozwojowych współfinansowanych ze środków funduszy europejskich.

więcej