Utworzono: 8 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienia na świadczenie usług, przez okres 12 miesięcy, polegających na:

  1. badaniu podmiotów, wskazanych przez Zamawiającego, w celu jednoznacznego określenia przez Wykonawcę, czy dany podmiot spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa określoną w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1),
  2. ustaleniu, czy wskazany przez Zamawiającego, podmiot spełnia/nie spełnia definicji „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji” (zgodnie z Art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1),
  3. udostępnieniu przez Wykonawcę narzędzia do badania powiązań kapitałowo – osobowych, pomiędzy wskazanymi podmiotami, w rozumieniu art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

    więcej

Utworzono: 25 października 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zamierza udzielić zamówienie na usługę polegającą na „Opracowaniu projektów graficznych, produkcji i dostawie materiałów promocyjnych PARP". Zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji tego zamówienia. Prosimy o podanie ceny dla poszczególnych produktów w załączonej tabeli.

więcej

Utworzono: 21 października 2016

W związku z realizacją przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) projektu pozakonkursowego pt. „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)", finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zwracamy się z prośbą o wycenę zlecenia polegającego na: przeprowadzeniu weryfikacji Kart Podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych.

więcej

Utworzono: 20 października 2016

W związku z realizacją przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT Zamawiający planuje przygotowanie raportu nt. stanu sektora ICT w Polsce oraz stworzenie elektronicznej bazy produktów i usług oferowanych przez polskie firmy z branży ICT.

więcej

Utworzono: 18 października 2016

W ramach procedury rozeznania rynku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty zawierającej oszacowanie kosztu usługi przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu w ramach Działania 1.2 PO RPW Instrumenty inżynierii finansowej.

więcej

Utworzono: 10 października 2016

W ramach procedury rozeznania rynku prowadzonej przez Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztu usługi przeprowadzenia kontroli prawidłowości stosowania zasady konkurencyjności w projektach współfinasowanych z Działania 2.2 PO WER, zgodnie z załączonym opisem.

więcej

Utworzono: 6 października 2016

W ramach procedury rozeznania rynku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów usługi polegającej na: aktualizacji systemu IBM SPSS Data Collection z wersji 6.0 do wersji 7.0, asyście technicznej, wsparciu bezpośredniemu oraz szkoleniu dla użytkowników. Szczegółowe informacje w załączeniu.

Wycenę prosimy przesyłać do dnia 11 października 2016r. do godziny 16:00 na adres e-mail: filip_milewski@parp.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości: "SPSS aktualizacja - wycena".

więcej