Utworzono: 26 lipca 2018

power logotypy

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie kompleksowych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw biorących udział w programie Akademia Menadżera Innowacji (AMI)”, oznaczenie sprawy: p/280/DRK/2018

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 14 września 2018 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 24 lipca 2018

 logo PL

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Świadczenie kompleksowych usług szkoleniowych na rzecz Uczestników programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI)”, znak sprawy p/237/DRK/2018; p/253/DRK/2018

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 21 czerwca 2018

POWERplPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie usługi audytów funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych”, oznaczenie sprawy: p/13/DRK/2018

 

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 9 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 29 czerwca 2018

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Długoterminowy najem samochodów wraz z usługą świadczenia obsługi serwisowej dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”, oznaczenie sprawy: p/68/BA/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lipca 2018 r. o godz. 11:00

więcej