Utworzono: 3 sierpnia 2018

 

parp

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: Zakup powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu zamieszczania publikacji edukacyjnych, oznaczenie sprawy: p/285/DKM/2018

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 11 września 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 31 lipca 2018

logo PL

 

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi - MDM”, oznaczenie sprawy: p/114/BI/2018

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 27 lipca 2018

parp

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Dostawa klastra urządzeń typu UTM oraz zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla urządzeń bezpieczeństwa posiadanych przez PARP 2 części zamówienia”, oznaczenie sprawy: p/90/BI/2018, p/91/BI/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 6 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 27 lipca 2018

parp

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Internetowa kampania informacyjno-promocyjna naborów, działań i projektów prowadzonych przez PARP”, oznaczenie sprawy: p/168/DKM/2018

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 września 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 27 lipca 2018

logo popw EFRR

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Realizacja spotkań o charakterze edukacyjno-networkingowym na uczelniach Polski Wschodniej”, znak sprawy: p/284/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 8 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00

więcej