Utworzono: 26 marca 2018

PARP

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Kompleksowa organizacja konferencji regionalnych na temat wsparcia i zmian dla biznesu" oznaczenie sprawy: 34/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 06.04.2018 r. o godzinie 11:30

więcej

Utworzono: 7 marca 2018

POWERplPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie usługi audytów funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych”, oznaczenie sprawy: p/13/DRU/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 12 marca 2018

parp

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie kontroli projektów w ramach POIR, POPW oraz POWER” nr 91/IN p/48/DK/2017 (zamówienie wykonawcze nr 2) wybrano:

więcej

Utworzono: 1 marca 2018

 

POIRPARPUEEFRR stareMPG

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Promocja polskiej gospodarki poprzez organizację stoisk informacyjno-promocyjnych na zagranicznych targach i konferencjach w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży IT/ICT w latach 2018-2019" oznaczenie sprawy: 23/DWP/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 19 marca 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 15 lutego 2018

POWERplPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Badanie jakościowe w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego”, oznaczenie  sprawy: 7/DRK/2018

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:30

więcej