Utworzono: 29 czerwca 2018

POWERPARPplUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia
o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Usługa infobrokeringu na potrzeby realizacji projektu „Rada Programowa ds. Kompetencji" oznaczenie sprawy: p/136/DAS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 21 czerwca 2018

POWERplPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie usługi audytów funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych”, oznaczenie sprawy: p/13/DRK/2018

 

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 9 sierpnia 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 29 czerwca 2018

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Długoterminowy najem samochodów wraz z usługą świadczenia obsługi serwisowej dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości”, oznaczenie sprawy: p/68/BA/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lipca 2018 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 9 maja 2018

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu wynajmu kompetencji IT”, oznaczenie sprawy: p/128/BI/2018, w celu zawarcia umowy ramowej.

 

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 11:00

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

więcej