Utworzono: 4 września 2018

 

logo poir

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja Gali Polski Produkt Przyszłości”, znak sprawy: p/283/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 14 września 2018 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 24 sierpnia 2018

logo EFSI

 

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie kontroli projektów w ramach POIR, POPW oraz POWER” nr 91/IN p/48/DK/2017 (zamówienie wykonawcze nr 3) wybrano:

     1.  dla części I zamówienia wykonawczego region północno-zachodni – ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę                     

         Grupa Gumułka –   Euroedukacja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Matejki Jana 4,  40-077 Katowice.

         Cena brutto wybranej oferty wynosi 218 325,00 zł.

 

       2. dla części II zamówienia wykonawczego region wschodni - ofertę nr 4 złożoną przez:

        Podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie

  1. Lubelska Fundacja Rozwoj ul. Rynek 7, 20-111 Lublin,
  2. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce,
  3. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok,
  4. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

      Cena brutto wybranej oferty wynosi 313 650,00 zł.

 

      3. dla części III zamówienia wykonawczego region południowy - ofertę nr 3 złożoną przez:

        Podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie

        1. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław,

        2. Fundusz Górnośląski S.A. – Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice,

        3. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań,

        4. Fundacja Rozwoju Śląska, ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole

      Cena brutto wybranej oferty wynosi 267 488,02 zł

Utworzono: 23 sierpnia 2018

parp

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Przygotowanie techniczne, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ”, oznaczenie sprawy: p/290/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 4 września 2018 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 2 sierpnia 2018

parp

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja spotkań i szkoleń dla odbiorców działań PARP”, znak sprawy: p/286/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 2 sierpnia 2018

POIGplPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizowanych umów o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji (POIG 3.4)” oznaczenie sprawy: p/245/DRS/2018

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2018 r. o godzinie 11:00

więcej