Utworzono: 9 maja 2018

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu wynajmu kompetencji IT”, oznaczenie sprawy: p/128/BI/2018, w celu zawarcia umowy ramowej.

 

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 11:00

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

więcej

Utworzono: 27 kwietnia 2018

logo EFSIpl

een

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Przygotowanie do druku, druk oraz dostawa publikacji i materiałów informacyjnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2018/2019 r.", oznaczenie sprawy: 170/DKM/2018, 180/DRK/2018, 186/DRK/2018, 189/DRK/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 11 maja 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 20 kwietnia 2018

logo

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Kompleksowa organizacja seminariów dla PARP" oznaczenie sprawy: 181/DKM/2018, 185/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 08.05.2018 r. o godzinie 11:30

więcej

Utworzono: 20 kwietnia 2018

POWERPARPUEEFS nowepl

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 000 euro pn: "Świadczenie usługi dostępu do Internetu na rzecz PARP" (2 części), nr ref. p/84/BI/2018

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2018 r. o godz. 11:30

Jednocześnie Zamawiający informuje, że każdy z Wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia. Termin wizji ustala się na dzień 25 kwietnia 2018 r. godz. 11:00. Zbiórka zainteresowanych Wykonawców w recepcji PARP , ul. Pańska 81/83, Warszawa.
Wykonawca zainteresowany wizją lokalną zobowiązany jest do dnia 24 kwietnia 2018 r. przesłać na adres pzp@parp.gov.pl wykaz osób (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego), które będą brać udział w wizji. Osoby zainteresowane wejściem na dach budynku, w którym mieści się siedziba Zamawiającego, zobowiązane są do posiadania uprawnienia do pracy na wysokości. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych wejście na dach nie będzie możliwe.

więcej

Utworzono: 20 kwietnia 2018

logo

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie usługi przeprowadzania testów bezpieczeństwa aplikacji internetowych oraz sieci lokalnej”, oznaczenie sprawy: p/87/BI/2018, p/89/BI/2018

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 8 maja 2018 r. o godzinie 11:30

więcej