Utworzono: 27 września 2018

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: Dostawa i uruchomienie oprogramowania VMware Site Recovery Manager 6 Standard (25 VM Pack) oraz zapewnienie wsparcia dla posiadanego przez PARP oprogramowania VMware z prawem do aktualizacji i opieką serwisową 2 części zamówienia ”, oznaczenie sprawy: p/94/BI/2018, p/95/DRK/2018

Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 8 października 2018 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 27 września 2018

parp

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja spotkań w ramach projektu Rada Programowa ds. kompetencji”, znak sprawy: p/228/DRK/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 9 października 2018 r. o godz. 11:00

 

więcej

Utworzono: 21 września 2018

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie usług Konsultanta Regionalnego”, oznaczenie sprawy: p/235/DRK/2018

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 8 października 2018 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 17 września 2018

logo PL

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Usługa doradcza w zakresie projektowania usług”, oznaczenie sprawy: p/145/DAS/2018

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 pażdziernika 2018 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 5 września 2018

logo poirpl

 

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: Organizacja stoisk narodowych na targach MEDICA 2018 w Dusseldorfie i ARAB HEALTH 2019 w Dubaju, znak sprawy: p/294/DWP/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2018 r. o godz. 10:30

więcej