Utworzono: 27 lipca 2018

parp

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Internetowa kampania informacyjno-promocyjna naborów, działań i projektów prowadzonych przez PARP”, oznaczenie sprawy: p/168/DKM/2018

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 września 2018 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 27 lipca 2018

logo popw EFRR

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Realizacja spotkań o charakterze edukacyjno-networkingowym na uczelniach Polski Wschodniej”, znak sprawy: p/284/DKM/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 8 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00

więcej

Utworzono: 26 lipca 2018

power logotypy

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: „Świadczenie kompleksowych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw biorących udział w programie Akademia Menadżera Innowacji (AMI)”, oznaczenie sprawy: p/280/DRK/2018

Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (JEDZ) należy złożyć się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 września 2018 r. o godzinie 11:00

więcej

Utworzono: 24 lipca 2018

 logo PL

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Świadczenie kompleksowych usług szkoleniowych na rzecz Uczestników programu Akademia Menadżera Innowacji (AMI)”, znak sprawy p/237/DRK/2018; p/253/DRK/2018

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30

więcej

Utworzono: 13 lipca 2018

 

POIRplPARPefsi

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 144 tys. euro pn: "Ewaluacja potencjału badawczo-rozwojowego jednostek naukowych i jego wpływu na realizację celów KIS", oznaczenie sprawy: p/152/DAS/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 6 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00

więcej