Utworzono: 11 lipca 2017

POWERUEEFS nowePARP

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Audyty funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych”, p/291/DRU/2016, wybrano ofertę (zamówienie wykonawcze nr 2) złożoną przez:
Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o.
ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice

Cena brutto wybranej oferty wynosi 479 700 zł.

Utworzono: 5 lipca 2017

PARP

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Modernizacja portalu Akademia PARP 2017" oznaczenie sprawy: 85/IN (p/140/DRK/2017)

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2017 r. o godzinie 13:00

więcej

Utworzono: 30 czerwca 2017

PARPMPG

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: "Przygotowanie do druku, dostarczenie pakietu fotografii z banku zdjęć, druk, konwersja oraz dystrybucja 18 numerów Biuletynu Euro Info w latach 2017–2018 oraz przygotowanie do druku, korekta językowa, druk i dystrybucja publikacji książkowej w 2017 r.", oznaczenie sprawy: 66/PG (p/23/DPG/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 30 czerwca 2017

PARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Zapewnienie gwarancji oraz usług wsparcia technicznego dla posiadanej przez PARP infrastruktury serwerowej” (7 części zamówienia), oznaczenie sprawy: 36/I (P/157/BI/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 14 lipca 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 26 czerwca 2017

POWERPARPUEEFS nowe

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: „Ewaluacja ”Wpływ Bazy Usług Rozwojowych na jakość i dostępność usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników z uwzględnieniem oddziaływania Podmiotowych Systemów Finansowania”, oznaczenie sprawy: 13/BE (P/246/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 2 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:30

więcej