Utworzono: 6 czerwca 2017

POIRPARP

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro pn: „Usługa doradcza w zakresie projektowania usług” Znak sprawy: 24/BE (p/115/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 27 czerwca 2017 r. o godzinie 11:30

więcej

Utworzono: 29 maja 2017

POIRPARPUEEFRR stare

Zamawiający działając w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro pn: „Opracowanie i organizacja spotkań w obszarze współpracy dużych firm ze startupami" oznaczenie sprawy: 26/BE (p/126/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 13 czerwca 2017 r. o godzinie 10:30

więcej

Utworzono: 22 maja 2017

logo Astana

Zamawiający działając w oparciu o art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) ogłasza postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej powyżej 750 000 euro pn: „Organizacja wydarzeń związanych z Polską obecnością na Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017" oznaczenie sprawy: 33/EXPO (p/68/EXPO/2017)

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2017 r. o godzinie 13:00

więcej

Utworzono: 23 maja 2017

POWERPARPUEEFS nowe

Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą w postępowaniu realizowanym w ramach umowy ramowej zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego „Audyty funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług Rozwojowych” p/291/DRU/2016, wybrano ofertę złożoną przez:
Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o.
ul. Królowej Korony Polskiej 3/2, 70-485 Szczecin

Cena brutto wybranej oferty wynosi 91 020 zł.

 

Utworzono: 27 kwietnia 2017

 

POIRPARPUEEFRR-stare

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 135 tys. euro pn: „SMART PANEL - badania jakościowe i analizy na potrzeby Procesu Przedsiebiorczego Odkrywania", oznaczenie sprawy: 21/BE (p/247/DAS/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 6 czerwca  2017 r. o godzinie 10:30

więcej