Utworzono: 30 sierpnia 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację techniczną pięciu filmów szkoleniowo-informacyjnych z zakresu internacjonalizacji dedykowanych firmom z sektora MŚP "Szkoła dla eksportera” w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej w formie skanu oryginału oferty podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i przesłać drogą e-mailową na adres: mariusz_idzikowski@parp.gov.pl. Termin dostarczenia oferty: 6 września 2017 r. godz. 15:00. Oferty przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Najkorzystniejszą, spośród 6 oferentów, ofertę złożyła firma Doradztwo mediowe Sp. z o.o. z ceną brutto 14 760,00 zł. Oferta spełnia wszystkie kryteria wskazane w zapytaniu ofertowym.

Utworzono: 11 sierpnia 2017

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej wykonania dzieła polegającego na Organizacji 8 spotkań w ramach projektu Inno Lab.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego. Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej w formie skanu oryginału oferty podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i przesłać drogą e-mailową na adres: aneta_ganeczko@parp.gov.pl. Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 22 sierpnia 2017 r. godz. 10:00. Oferty przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

więcej

Utworzono: 19 lipca 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na ubezpieczenie mienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży i rabunku ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez Zamawiającego w wynajmowanych nieruchomościach i rzeczach ruchomych.

więcej

Utworzono: 19 lipca 2017

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi korekty językowej 18 numerów Biuletynu Euro Info w latach 2017–2018. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób przygotowania oferty oraz kryteria oceny ofert zostały przedstawione w zaproszeniu do złożenia oferty. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do zaproszenia.

więcej

Utworzono: 17 lipca 2017

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej wykonania dzieła polegającego na przeprowadzeniu niezależnej, pełnej oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP /Zamawiający). Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 Zaproszenia do złożenia oferty.

więcej

Utworzono: 11 lipca 2017

Zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia Wsparcie eksperckie przy realizacji badania pn. „Benchmarking klastrów w Polsce”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, jak również istotne postanowienia umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

więcej

Utworzono: 10 lipca 2017

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej wykonania dzieła polegającego na zaangażowaniu Państwa firmy w działania dotyczące audytu i doradztwa w obszarze ochrony danych osobowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczośc. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.

więcej