Utworzono: 9 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie metodologii badania – monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz wskaźnika dojrzałości innowacyjnej polskich przedsiębiorstw wraz z narzędziami badawczymi". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, informacje dotyczące wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, jak również formularz oferty oraz istotne postanowienia umowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

więcej

Utworzono: 8 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na usłudze organizacji siedmiu spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów działań PARP w ramach Programów Operacyjnych Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój.

więcej

Utworzono: 6 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia polegającego na opracowaniu dwujęzycznej publikacji na temat potencjału oraz perspektyw rozwoju polskiej gospodarki, stanu sektorów będących przedmiotem promocji podczas Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017, stanu współpracy gospodarczej Polski z Kazachstanem i rejonem Azji Centralnej, zawierającej opracowanie bazy produktów i usług wybranych polskich podmiotów powiązanych branżowo z tematem Wystawy.

więcej

Utworzono: 2 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na tworzeniu i dostarczaniu Zamawiającemu projektów materiałów graficznych. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia, wymagań, sposobu i terminu złożenia oferty, jak również formularz oferty, lista sprawdzająca spełnienie kryteriów oraz wzór umowy, znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Termin złożenia oferty: 10 lutego 2017 r. do godz. 23:59:59, na adres: karolina_starzyk@parp.gov.pl

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 000 euro.
Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Utworzono: 1 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje Branżowy Program Promocji branży IT/ICT na lata 2016-2019. Na potrzeby tego programu zostaną wyprodukowane publikacje nt. sektora ICT w Polsce oraz materiały promocyjne. Zamówienie obejmie m. in. przygotowanie graficzne i techniczne, druk i dostawę publikacji i materiałów promocyjnych.

więcej

Utworzono: 27 stycznia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pt. „Usługa ekspercka dotycząca Smart Panelu". Znak sprawy: p/252/DAS/2017.

więcej

Utworzono: 11 stycznia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego sporządzenia pisemnego raportu z przeprowadzonej wyceny wartości robót budowlanych i rzeczywistej wartości inwestycji, polegającej na budowie hali produkcyjnej, w projekcie dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, z uwzględnieniem bezpośrednich oględzin na miejscu zrealizowania projektu (województwo mazowieckie, powiat płocki).

więcej