Data wytworzenia: 11 stycznia 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego sporządzenia pisemnego raportu z przeprowadzonej wyceny wartości robót budowlanych i rzeczywistej wartości inwestycji, polegającej na budowie hali produkcyjnej, w projekcie dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, z uwzględnieniem bezpośrednich oględzin na miejscu zrealizowania projektu (województwo mazowieckie, powiat płocki).

więcej

Data wytworzenia: 30 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pt. „Zakup usług eksperckich w formie artykułów (utworów autorskich) i opracowań na potrzeby publikacji poświęconej teorii i praktyce ewaluacji interwencji publicznych (w szczególności wpływu wsparcia proinnowacyjnego)”. Znak sprawy: p/395/DRP/2016.

więcej

Data wytworzenia: 30 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na Opracowanie Programu Wdrożenia Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych oraz zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (zwanego dalej „Programem Wdrożenia PCP/PPI").

więcej

Data wytworzenia: 27 grudnia 2016

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w zakresie czynności  pomocniczo-technicznych związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro Prawne.

Szacunkowa wartość usługi: poniżej 30 000 euro.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: urszula_zajkowska@parp.gov.pl w terminie do dnia 3 stycznia 2017 r. do godz. 12.00.

 

Data wytworzenia: 29 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Państwa do złożenia oferty na opracowanie projektów reklamy zewnętrznej związanej z promocją Polski na terenie międzynarodowych targów przemysłowych Hannover Messe 2017 w Republice Federalnej Niemiec.

Zakres i warunki wykonania zamówienia zostały określone w zaproszeniu do złożenia oferty, szczegółowym opisie zamówienia oraz wzorze umowy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty, bardzo proszę o jej przygotowanie zgodnie z załączonym wzorem i przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres agnieszka_promianowska@parp.gov.pl w terminie do 5 grudnia 2016 r., do godz. 13:00.

Data wytworzenia: 23 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia „Usługa doradcza w zakresie przeprowadzenia procesu kreatywnego i opracowania instrumentu wsparcia przedsiębiorstw w obszarze design ”

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów, który jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Rozwoju. Jednym z celów projektu jest wzmocnienie skuteczności i efektywności narzędzi polityki publicznej w zakresie B+R+I, poprzez tworzenie, testowanie i pilotaż nowych instrumentów wsparcia.

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: sylwia_marczynska@parp.gov.pl

Termin składania ofert upływa 30 listopada 2016 r. o godz. 16.30.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wyniku postępowania, którego przedmiotem była realizacja zamówienia „Usługa doradcza w zakresie przeprowadzenia procesu kreatywnego i opracowania instrumentu wsparcia przedsiębiorstw w obszarze design".
W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie ofertę złożyły:
1. Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 73, 32-050 Skawina
2. ANLOKO Magdalena Dobrowolska-Sagan, ul. Bachmacka 6b/8, 02-647 Warszawa
3. MICHAŁ KWASIEBORSKI Kwasieborski, ul. Przemysława II 7, 02-496 Warszawa
Oferta Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o.o. nie spełniała wymogów formalnych i nie podlegała ocenie.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez ANLOKO Magdalena Dobrowolska-Sagan.

Data wytworzenia: 22 listopada 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pt. „Zakup usług eksperckich w formie artykułów (utworów autorskich) i opracowań na potrzeby publikacji poświęconej teorii i praktyce ewaluacji interwencji publicznych (w szczególności wpływu wsparcia proinnowacyjnego)"
Znak sprawy: p/395/DRP/2016

więcej