benchm

Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 144 tys. euro pn: "Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018", oznaczenie sprawy: 22/BE (P/266/DRP/2017)

Termin składania ofert upływa w dniu 14 lutego 2018 r. o godzinie 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  14 lutego 2018 r. o godzinie 11:30

 


Opublikowano: 05.01.2018 09:17           Poprawiono: 29.06.2018 13:14     
Modyfikujący: Beata Próchniak     Udostępniający: Natalia Gawarska     Autor dokumentu: